ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခိုင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီကို ေ၀ဖန္

အစည္းအေ၀းတြင္ ေတြ႕ရေသာ ANP ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ဓာတ္ပံု -Arakan Youth Organization)

မုိးျမင့္
ဧရာ၀တီ
28.7.2016

ႏို၀င္ဘာလ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ အတြင္းတြင္ ပါတီကို ေထာက္ခံ ေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) က ၎တို႔ကို ဥေပကၡာျပဳ ထားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ စုစည္းမႈကို ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ရခိုင္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ကို ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ရ ရန္ကုန္တိုင္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓည၀တီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ANP ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၄၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာတြင္ ထိုသို႔ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္စသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပြဲကို အစီအစဥ္ ၃ ခုျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္။ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ANP မွ ဦးေဆာင္၍ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တခုက်င္းပေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အေရး ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ရန္ကုန္မွ ရခိုင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ANP ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ထိုဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုသို႔ ပညာေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရက ဘဂၤါလီမ်ားကို အႀကဳိအဆင့္အေနျဖင့္ လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ေရး အဆိုပါ ဥပေဒ၏ ယို ေပါက္မ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ရွာေနသည္ႏွင့္ လက္ရွိရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ ေသာ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေျခအေနတုိ႕အား ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀း သို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားလည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးတြင္ မပါ၀င္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးထားေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွ (မိမိကုိယ္ကုိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟုေခၚဆုိၾကသည့္) လူနည္းစု မြတ္ဆလင္အမ်ား ပါ၀င္သည္။ ၄င္းတုိ႕မွာ ႏိုင္ငံမဲ့မ်ားအျဖစ္ က်န္ရစ္ေနၿပီးု ANP ပါတီႏွင့္ ရခိုင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ားက ၎တို႔ုအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ တရားမ၀င္ေရာက္ရွိလာေသာ ဘဂၤလီမ်ားဟု ေတာက္ေလွ်ာက္ေခၚဆုိ သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၀ရက္ေန႔ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ရခိုင္လူငယ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုစစ္ၿငိမ္းက ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ရန္ကုန္မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အရပ္ဖက္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ANP ကို တခဲနက္ အားေပးေထာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ANP ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ရခိုင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အဆက္အ သြယ္ မရွိခဲ့ဟု ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ တိုက္႐ိုက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိ႕အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ ‘‘ပါတီတြင္းတိုက္ပြဲမ်ား’’ ရွိခဲ့၍ ႏိုင္ငံတ၀န္းမွ ရခိုင့္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားတြင္ စည္းလံုးမႈ ႀကီးမားစြာပ်က္ျပားခဲ့ရသည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔ အားထားရမယ့္ ဖခင္တေယာက္ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ကိုစစ္ၿငိမ္းက အင္အားေကာင္းသည့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္း သား ပါတီ တခုလိုအပ္ခ်က္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ ပါတီအေပၚ မွီခို၍ ရႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ကိုလည္း ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့သည္။

“ ANP က က်ေနာ္တို႔အတြက္ ဘာလုပ္ေပးခဲ့ျပီးျပီလဲဆုိတာ က်ေနာ့္ကို ျပပါ” ဟု သူကေျပာသည့္အခါ အစည္းအေ၀းခန္းမ တစ္ခုလုံး လက္ခုပ္သံမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းသြားသည္။

သူတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ လႈပ္ရွားမႈကို ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ရခိုင္လူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းမ်ား အားလံုးက ေထာက္ခံေပးရန္ ANP ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ကိုစစ္ၿငိမ္းက ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။ မဲဆြယ္စဥ္က ဘီယာ ဗူးမ်ား အခမဲ႔ ေ၀ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္ ဟု သူက ဆိုသည္။

ရခိုင္လူငယ္မ်ားက ANP ပါတီက ေထာက္ခံသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အၿမဲတမ္း ‘‘အသင့္ျဖစ္ေနသည္’’ ဟုလည္း ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ကိုစစ္ၿငိမ္းက သတိေပးခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္၍ (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကိစၥတြင္) ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႕သည္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီဘက္မွ အၿမဲရပ္တည္ေပးခဲ့ျပီး၊ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ ထိုကဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စြန္႔လႊတ္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း “က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အားထုတ္မႈေတြ အားလုံး အခ်ည္းႏွီးေတြပါပဲ” ဟု သူက ေျပာသည္။

အျခား အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လည္း ရန္ကုန္ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေန ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပာခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ANP ပါတီ သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းအစုိးရအဖြဲ႕၀င္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးတို႔ကလည္း ေျဖရွင္းေပးခဲ့ျခင္း မရွိဟုလည္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည့္ လိႈင္သာယာႏွင့္ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္မ်ား၌ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲေနျခင္း၊ ရာဇ၀တ္သားမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းနည္းပါးေနျခင္းႏွင့္ လစဥ္ အိမ္လခ မေပးႏိုင္သည့္အခါ မိသားစုမ်ားေနအိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ခံေနရျခင္း စသည္တို႔ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကလည္း အကူအညီ ေပးျခင္းမရွိဟု သူတို႔က ေျပာၾကသည္။

ရခိုင္ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းတခုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုပိုင္ျမင့္က ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ ၃၀၀ ၏ အ ေၾကာင္း ကို ေျပာျပသည္။ သူတို႔က အိမ္မ၀ယ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သူတို႔ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ စက္႐ံု အနီးရွိ ေျမကြက္ကို က်ပ္ေငြ ၄ သန္းခန္႔ အကုန္အက်ခံ၍ (တဦးခ်င္းစီ) ကုိယ္ပုိင္အိမ္မ်ား ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသစ္က ထုိအလုပ္သမားမ်ားသည္ အစိုးရေျမေပၚတြင္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ၾကသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။ သူတို႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးထြားလာေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစား ေနသည့္ NLD အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ တခုအရ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အေၾကာင္းကုိ အလုပ္သမားမ်ားက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးထံသို႔ အသနားခံခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႕ခ်ိန္ထိ တုန္႔ျပန္မႈ မရရွိခဲ့ပါ။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ANP ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ကိုယ္စားတက္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္က သူ၏ ANP ပါတီ အေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ျပီး ယင္းေၾကာင့္ပင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အရပ္ဖက္အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ ANP ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပုိျပီးအရွိန္ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ရည္ညႊန္းခဲ့ေသာ “စည္းလံုးညီညြတ္မႈ” ဆိုသည့္ စကားလံုးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ANP ပါတီတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲျပားမႈ အင္အားေကာင္းေနျခင္း ကို ေဖာ္ျပေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ANP ပါတီက ေနရာ အမ်ားစု အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ စ၍ အာဏာရ NLD ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီအတြင္းတြင္ သေဘာထားကြဲျပားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ NLD က ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ANP ပါတီကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ အေရးကိစၥမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီတရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD) မွ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ အက်ိဳး စီးပြား ကာကြယ္ေရးကို ဦးစားေပးသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) တုိ႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွ စ၍ ANP ပါတီ အျဖစ္ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကျပီး NLD ပါတီႏွင့္ အစဥ္အလာအရ နီးစပ္မႈရွိသည့္ ALD ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ား ႏွင့္ RNDP ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲျပားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ANP ပါတီတြင္း၌ RNDP မွလာသည့္ အဖြဲ႔က အင္အားေကာင္းေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာ မရရွိခဲ့သည့္ေနာက္တြင္ ANP ပါတီက အာဏာရ NLD ပါတီ၏ အတိုက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ဟု လူသိရွင္ ၾကား ေၾကညာခဲ့သည္။ ALD ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားကမူ ထိုရပ္တည္ခ်က္ကို သေဘာမက် ခဲ့ၾကဘဲ NLD ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ALD ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ဒု-ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus