ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတင္ေျမွာက္ခဲ့မႈကုိယခင္ရြာလူႀကီးမွမေက်နပ္


LA
RB News 
14.2.2013 

စစ္ေတြ ။။စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္၊ ဥယ်ာဥ္သာေက်းရြာ သုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လာေရာက္၍ ေက်းရြာ လူႀကီး ဦးေမာင္နီအား ဦးစီးေစ၍ ေက်းရြာမွ ဂုဏ္သ ေရရွိ လူႀကီး (၅)ဦး၏ စာရင္းကုိ ရယူေစၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ ဦးေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ေစ ခဲ့ပါသည္။ 

ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမ်ား အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသူ (၅) ဦးမွာ (၁) ဦးမုိဟာမတ္ဟာရွိမ္း (၂) ဦးစုိးျမင့္ (၃) ဦးေဘာ္ ရွိ ရာေမာက္ (၄) ဦးႏူရ္ဆလာမ္ (၅) ဦးေမာင္လွ - တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ လူႀကီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လက္ရွိေက်းရြာ လူႀကီး ဦးေမာင္နီ၏ ေက်းရြာလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေျခ စာရင္း မ်ားအရ အိမ္ေထာင္စု ၁၅၆၀ မွ ဆယ္အိမ္စုမွဴး ၁၅၆ ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ပါသည္။ ထုိဆယ္ အိမ္စုမွဴး မ်ားမွ ေက်းရြာလူႀကီး မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (၁) ဦးေမာင္နီ (၂) ဦးလွ၀င္း (၃) ဦးေမာင္သိန္း တုိ႔ (၃) ဦး အနက္မွ တစ္ဦးဦးအား ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကုိ ထုိေန႔တြင္ပင္ က်င္းပ ခဲ့သည္။ 

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ ဦးလွ၀င္းမွ ၇၄ မဲ၊ ဦးေမာင္သိန္းမွ ၆၀ မဲႏွင့္ လက္ရွိေက်း ရြာလူႀကီး ဦးေမာင္နီမွ ၂၂ မဲအသီးသီး ရရွိခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိေက်းရြာ လူႀကီးဦးေမာင္နီမွမဲ အနည္း ဆုံး ရရွိျခင္းမွာ ၎တြင္ တရားရုံးတြင္ျ ပစ္မႈ ထင္ရွားမႈရွိ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရြာသူရြာသား မ်ားအၾကည္ ညဳိကင္း မဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္ျ ဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ဦးေမာင္နီမွ ၎အေနျဖင့္ မဲအမ်ား ဆုံးရမည္ဟု က်ိန္းေသတြက္ ဆထားၿပီး၊ ေရြးခ်ယ္ တင္ ေျမွာက္ပြဲတြင္ မရေသာေၾကာင့္ ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ နား လည္မႈျပဳ လုပ္ကာ က်င္းပခဲ့ ေသာေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲမွာ စာရင္းဇယားမ်ား မွားေၾကာင္း ၊မယုံႏုိင္ေၾကာင္း အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျပ ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ လည္က်င္းပရမည္ ဟု ေျပာဆုိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

ဥယ်ဥ္သာေက်းရြာရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ထား ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ဦးေမာင္နီႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ ႔ပူးေပါင္း၍ဖယ္ရွား ရန္ ႀကဳိး စားေနျခင္းမွာ ေက်းရြာ အတြင္းျပႆနာ ရႈပ္ေထြးေအာင္ျပဳ လုပ္ေနျခင္းသာျ ဖစ္ၿပီး၊ ရြာသူရြာသား မ်ားအ ေနျဖင့္ မလုိလားအပ္ေသာျ ပႆနာမ်ားမျဖစ္ပြားရန္သာ လုိလားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus