ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

မလြဲမေသြျပန္လည္ေရးဆြဲရမည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ


ဦးေမာင္ေဖတင္
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥေဒ အခန္း ( ၈ ) ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္ အေရးႏွင့္ တာ၀န္ မ်ားေခါင္း စဥ္  ေအာက္တြင္ ပုဒ္မ-၃၄၅ ႏွင့္ ပုဒ္မ-၃၄၆ တို႔ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ျပဌာန္း ထားပါသည္။

ပုဒ္မ- ၃၄၅  ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ အရည္ အခ်င္း တစ္ရပ္ရပ္္ႏွင့္ၿပည့္စံု သူမ်ား သည္ၿပည္ေထာင္စု သမၼတၿမန္ မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသား မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

(က) “ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္၏ တိုင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ”

(ခ) “ဤ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္း သည့္ေန႔တြင္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူ” ဟူ၍ ျဖစ္ ပါသည္။

ပုဒ္မ-၃၄၆ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္းတို႔သည္ ဥပေဒျပ ဌာန္း သည့္ အတုိင္း ျဖစ္ေစရမည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအခန္း ( ၂ ) တြင္ ႏိုင္ငံသားျ ဖစ္ျခင္းကို ပုဒ္မ-၂ မွ ၂၂ ထိလည္းေကာင္း၊ အခန္း ( ၄ ) တြင္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ရသူျဖစ္ျခင္းကို ပုုဒ္မ-၄၂ မွ ပုဒ္မ-၆၄ ထိ လည္းေကာင္း ျပဌာန္း ထားျခင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၃၄၆ တြင္ ရည္ညႊန္းေသာ ဥပေဒျပဌာန္း ခ်က္မ်ားဟု မွတ္ ယူႏိုင္ေသာ္လည္း အခန္း ( ၃ ) တြင္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းကို ပုဒ္မ၂၃ မွ ပုဒ္မ-၄၁အထိ ျပဌာန္း ထားရာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ တြင္ မပါ ရွိသည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္း ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ ပင္မ ဥပေဒျဖစ္သျဖင့္ ထုိဥပေဒတြင္ ျပဌာန္း ထားျခင္းမရွိ ေသာ ဧည့္ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ  ၿပဌာန္းခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သမွ် အတည္ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္း မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ-၂ ( ခ ) တြင္ ႏိုင္ငံသားဆိုသည့္စကားရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကို ဆို လိုေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုထား ပါသည္။ ထုိ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၂( စ )တြင္ ႏုိင္ငံသား လက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ သားအျဖစ္( ေရြးခ်ယ္ေရး) အက္ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ၊ ျပည္ေထာင္ စု  ၿမန္မာႏိုင္ငံသား ျပစ္မႈ အက္ဥပေဒ အရျဖစ္ေစ၊ ဤ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ ထုတ္ေပး ထားေသာ ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ကို ဆိုသည္ဟုလည္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ထားပါ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ၇၅အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သုံး၍ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေကာင္ စီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္-၁၃/၈၃ ျဖင့္ ႏုိင္ငံ သားဆိုင္ရာလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ကို(၂၀-၉-၁၉၈၃ ) ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

(ေၾကညာခ်က္ အမွတ္-၁၄/၈၃ ႏွင့္ ၁၅/၈၃ တို႔ အရလည္း ဧည့္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျပဳျခင္း ခံရသူ ဆိုင္ရာ လုပ္ ထံုး လုပ္နည္း မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။)


၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒမွာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒ အမွတ္၄/၁၉၈၂  ျဖစ္ေသာ္ လည္း ထုိ ဥပေဒ အာဏာ တည္သည့္ ရက္ ကို ထည့္သြင္းျပဌန္း ထား ျခင္းမရွိ သည့္ အျပင္ ေနာင္က်င္း ပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား အရလည္း ထိုဥပေဒ အတည္ျပဳ သည့္ေန႔ရက္ ကို ျပဌာန္းေၾက ညာ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တြင္သာ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒအာဏာ တည္ သည့္ ရက္ကို (၁၅-၁၀၁၉၈၂) ခုႏွစ္ဟု ၀န္ႀကီး အဖြဲ႔၏ ထည့္ သြင္းေၾကၿငာ ခဲ့ရာ ထုိစဥ္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳ ျပဌာန္း ေၾကညာေသာ ဥပေဒျဖစ္ သကဲ့သို့ အ တည္ျဖစ္၊ မျဖစ္ဆိုသည္ ကိုယခု က်င္း ပေန ေသာ  ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ က ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။


ႏုိင္ငံသားဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္အျဖစ္ ပံုစံ ( ႏိုင္-၆ ) ပန္းေရာင္အဖံုးပါ စာအုပ္ကို နမူနာအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ  ၿပဌာန္းသည့္ေန႔ ကစ၍ ယေန႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ ( ၃၀ ) အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ထုတ္ေပးသည့္ ပန္းေရာင္စာအုပ္ ( ႏိုင္-၆ ) ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ နမူနာကိုပင္ ေတြ႕ျမင္ဖူးသူ အလြန္ရွားပါး ပါသည္။ 

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီအညြတ္မျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒျပဌာန္းသည့္ေန႔မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ န၀တ အစိုးရ က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လႊဲေျပာင္းရယူသည့္ေန႔အထိ ( ၆ ) ႏွစ္ေက်ာ္ Dead Law အျဖစ္ ရွိေနရာက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္သူမ်ာႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို ျပဳစုႏိုင္ရန္အတြက္ေသေနေသာ ဥပေဒကို ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းေနသူ တစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟုတ္၊မဟုတ္ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ၿပီးမွ ပံုစံ( ႏိုင္-၆)ကို ေပးရမည္ျဖစ္ရာ၊ ယခုအဆင့္တြင္ ထို သူႏုိင္ငံသားဟုတ္၊ မဟုတ္ စိစစ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပံုစံ-ႏိုင္-၆ ( က ) ႏိုင္ငံ သားစီစစ္ေရး ကတ္ျပားကိုသာ လ၀က ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ထုိပံုစံ ႏိုင္၆(က)ကို ကိုင္ေဆာင္ ထားသူသည္ ႏိုင္ ငံသားဥပေဒ ပုဒ္မ-၂ ( စ ) တြင္ အတိအလင္းျပဌာန္း ထားေသာ ဤဥပေဒ အရထုတ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ပံုစံ ( ႏိုင္-၆ ) ကိုကိုင္ေဆာင္ ခြင့္မရ ရွိေသးမွီပုဒ္မ၂ (ခ) ပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားဟု တထစ္ ခ်မွတ္ ယူႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ႏုိင္ငံသား ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း အပိုဒ္-၃၆ တြင္ ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ကို အတုျပဳလုပ္ လွ်င္ ေထာင္ဒါဏ္ ( ၁၅ ) ႏွစ္ က်ခံေစရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ အပိုုဒ္-၃၇ တြင္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပား ပံုစံ ႏိုင္-၆ ( က ) ကို အတုျပဳ လုပ္လွ်င္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အေရး ယူျခင္း ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပ ပါရွိပါသည္။


စီရင္ထံုး မ်ားအရ ဆိုပါလွ်င္  ပံုစံ-ႏိုင္-၆ ( က ) ကို  အတည္ျပဳ လုပ္လွ်င္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ-၄၆၈ အရ ( ၇ ) ႏွစ္ ထက္ မပိုေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ကို ခ်မွတ္ၿပီး၊ ပံုစံ ႏိုင္-၆ ကို အတုျပဳ လုပ္လွ်င္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ( ၂၁ ) အရ ေထာင္ဒဏ္ ( ၁၅ ) ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ကို က်ခံ ေနၾကရသျဖင့္ ပံုစံ-( ႏိုင္-၆ ) ႏွင့္ ပံုစံ-ႏိုင္-၆ ( က ) မွာ အႏွစ္ သာရ မတူပါ။

ပံုစံ ( ႏိုင္-၆ )တြင္ ဥပေဒ မ်ားအရ UCC ႏွင့္ ၁၉၈၂ ခု ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ အရ လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ရွိ သူမ်ား သည္္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္ ဟု ၀င့္ႂကြား စြာေျပာ ဆိုႏိုင္ၾက မည္ျဖစ္ ေသာ္ လည္း ပံုစံ ႏိုင္-၆ ( က ) ကိုင္ေဆာင္ သူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ပံုစံ ( ႏိုင္-၆ ) ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ရရွိရန္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ စိစစ္ ခံေနရ ဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၃၄၅ ( ခ ) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဤဥပေဒအာဏာတည္သည့္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည့္ အခြင့္အေရးကို ( ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဥပေဒႏွစ္ရပ္တို႔ျဖင့္ UCC ေခၚ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ထုတ္ယူရရွိထားသူမ်ားမွ အပ ) တရား၀င္ရရွိခံစားႏိုင္ၾကရမည္ မဟုတ္ပါ။

အိႏိၵယ တိုက္ငယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မ ႀကီးတို႔မွ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဥပေဒႏွစ္ ရပ္ပါ UCC ေခၚ ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ကို ေလွ်ာက္ထား ရယူကိုင္ေဆာင္ ထားၾကသူမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အတည္ျဖစ္သည့္ေန႔တြင္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခု  ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသား မ်ားမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ား သည္လည္း ႏိုင္ငံသားျ ဖစ္သည္ ဟု အတိအလင္း ခြင့္ျပဳျပဌန္းခ်က္ မရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာ သူမ်ားမွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၄၅ အရ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ကို မရရွိႏုိင္ၾကဘဲ ပုဒ္မ-၃၄၆ အရ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ အရသာ လွ်င္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ ခြင့္ရထုိက္၊ မရထိုက္ စိစစ္မႈကို ခံယူရ မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၄၅ ( က)တြင္ တိုင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြား သူမ်ား သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ သည္ ဆိုျခင္းကို အျငင္း မပြားလိုေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား ဆိုသည့္ စကားရပ္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အဂတိတရား မပါရွိဘဲႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကို တိက်စြာ ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ သတ္မွတ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ-၅ တြင္ တိုင္းရင္းသား တိုင္းသည္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္း သားမိ ဘႏွစ္ ပါးမွ ေမြးဖြားသူတိုင္း သည္လည္းေကာင္း ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟုလည္း ေကာင္း ပုဒ္မ ( ၃ ) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ နယ္ေျမတစ္ ခုခု၌ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ကာလမွစ၍ ပင္ရင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ အၿမဲေနထုိင္ ခဲ့ေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းစသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားျဖစ္သည္ ဟု လည္းေကာင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။

န၀တအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ အာဏာကို က်င့္သံုးၿပီး ထင္ရွားေသာ တိုင္းရင္းသား ( ၈ ) မ်ဳိး အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ( ၁၃၅ ) မ်ဳိး၏ စာရင္းကိုထုတ္ျပန္ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံသား ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အပိုဒ္-၅ တြင္ -

“ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းစသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ပင္ရင္းႏိုင္ငံ အျဖစ္ အၿမဲေနထိုင္ျခင္း မရွိဘဲ အျခားႏိုင္ငံတြင္ ပင္ရင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ အၿမဲေန ထုိင္ၾကသူမ်ား သည္ တိုင္းရင္းသား မ်ားမဟုတ္ပါ။ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေန ထုိင္ၾကေသာ အမည္တူ မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားသည္လည္း တိုင္းရင္း သားမ်ား မဟုတ္သည့္အျပင္ ေမြးရာပါႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း မဟုတ္ပါ။ အျခားႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ကို ခံယူထားေသာ တိုင္းရင္းသား သည္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ တိုင္းရင္း သားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြား သူမ်ားသည္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မဟုတ္ပါ” ဟု ခၽြင္းခ်က္ျပဳ ထားသည္ ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ဤသုိ႔ဆိုပါလွ်င္ ဗမာ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္ ဆိုယံုမွ်ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား  နိုင္ငံသားဟု တထစ္ခ် မေျပာႏိုင္ပါ။ ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္မွ စ၍ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အစဥ္တစိုက္ ေနထုိင္ေသာ ဗမာလူမ်ဳိး၊ ရွမ္းလူမ်ဳိး၊ မြန္လူမ်ိဳး စသည္တို႔သည္ ထုိႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားမ်ား သာျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသား တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ႏိုင္ပါ။

အလားတူ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ မီဇိုရမ္  ၿပည္နယ္ရွိ မီဇိုလူမ်ိဳးမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္း ေဒသရွိ ရခိုင္ မ်ဳိးႏြယ္စု ေမာက္တိုင္းရင္း သားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ အစဥ္တစိုက္ ေနထုိင္ေသာ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ ငံတို႔၏ ေက်းဇူး သစၥာကိုသာ ခံယူေနၾက သူမ်ားျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္း သား  ႏိုင္ငံသား ဟု ျမန္ မာႏုိင္ငံ သားဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအရ သတ္မွတ္၍ မရႏိုင္ပါ။

ထုိ႔အျပင္ အသက္ေဘး အႏၱရာယ္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး အရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အရေသာ္ လည္းေကာင္း အမိႏိုင္ငံကို စြန္႔လႊတ္ ထြက္ခြာသြားၿပီး သူတစ္ပါးႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ကို ခံယူေနၾကေသာ သူမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္း သား၊ ႏိုင္ငံသား ဟူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ သတ္မွတ္၍ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ ထိ္ု ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားအရ ျပည္ေထာင္စု  ၿမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထုိင္ေသာ သူတစ္ဦးကို စစ္ေဆးရာတြင္ လူမ်ဳိးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တိုင္းရင္းသားဟု သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ဘဲ လူတစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ ေဆြစဥ္ မ်ဳိးဆက္မ်ားမွာ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ က ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တစ္ဆက္တည္းေန ထုိင္လာျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ စစ္ေဆးၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ရ မည့္ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒကို ျပဌာန္းရန္ႏွင့္ မည္သည္ ဥပေဒမ်ားကို တရား၀င္  ၿပဌန္းပါဟု ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေန၀င္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားဥပေဒကို လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဥကၠဌ ဦးစန္းယုတို႔၏ ကိုယ္ေရးသမိုင္းကိုပင္ တိုင္းသူျပည္သား မ်ားမ သိရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ၄င္းတို႔၏ ဘိုးေဘး ဘီဘင္တို႔ကို သိရွိႏိုင္ေအာင္ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို လ၀က ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ဥပေးအရ တာ၀န္ေပးထားရာ က်ေရာက္ေန ပါသည္။

ဤ ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ တစ္စံု တစ္ေယာက္ကို လ၀ကပံုစံ (ႏိုင္-၆ ) ႏုိင္ငံသား လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည္ ဆိုပါက ထုိသူ၏ မိဘႏွစ္ပါးမွာ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အစဥ္ တစိုက္ေန ထုိင္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္း သားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစၿပီးမွ သာ ပံုစံ ( ႏိုင္-၆ ) ကို ထုတ္ေပးႏုိင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ပံုစံ ( ႏိုင္-၆ ) ထုတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါ လွ်င္ ထုိသုိ႔ ပံုစံ ( ႏိုင္-၆ ) ရရွိျခင္းသည္ အဂတိတရားတစ္ပါးပါးအရ ထုတ္ေပးျခင္းဟုသာ မွတ္ယူပါက ရာႏႈန္းျပည့္မွန္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

န၀တအစိုးရမွ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား ( ၁၃၅ ) မ်ဳိးမွာ လူမ်ဳိးႏြယ္စု အမည္ကိုသာ အသိ အမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ မည္သူမည္၀ါသည္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း အစဥ္ တစိုက္ ေန ထုိင္ခဲ့ေသာ ထုိမ်ဳိးႏြယ္စုမွ ေပါက္ဖြားလာသူျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့ ျခင္းမဟုတ္ပါ။

သု႔ိရာတြင္ ထင္ရွားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ( ၈ ) မ်ဳိးတြင္ အႀကံဳး၀င္ သက္ဆိုင္ေသာ မ်ဳိးႏြယ္စု ငယ္မ်ား အနက္ အခ်ဳိ႕ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားမွာ ျပည္ပတြင္ ေနထုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္တြင္းတြင္ သာ အစဥ္တစိုက္ေန ထုိင္ျခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပတြင္ အလားတူမ်ဳိးႏြယ္စု လံုး၀မရွိေၾကာင္း သက္ေသ ထင္ရွားပါက ထုိလူ တစ္ဦး၊ လူတစ္ စုတို႔က တိုင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြား လာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ပံုစံ ( ႏိုင္-၆ ) ကို ထုတ္ေပး မည္ ဆိုပါက ထိုလူနည္းစု အတြက္ပင္ တိက်ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ကိုေသးစိတ္္ ေရးဆြဲ ၿပီးမွ ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ  နိုင္ငံသား ဥပေဒ ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အပိုဒ္ (၈) အရဆိုပါ လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ ငံေတာ္ ၿပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဧည့္ႏုိင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါး မွ ေမြးဖြားသူ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ၿပဳခြင့္ရသူ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ား သည္ လည္း ႏုိင္ငံသား မ်ား ဟုျပဌာန္းပါရွိသည့္အျပင္ ဧည့္ႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးမွ ေမြးဖြားသူႏွင့္ ႏိုင္ငံသား တမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔မွ ေမြးဖြားသူ မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားၿပဳခြင့္ရသူႏွစ္ဦးမွ ေမြးဖြားသူႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔မွ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဧည့္ႏိုင္ငံ သားႏွင့္  ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ရသူတို႔မွ ေမြးဖြား သူႏွင့္ ႏုိင္ငံသား တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး တို႔မွ ေမြးဖြားသူတို႔သည္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္ဟု ျပ ဌာန္းထားသည့္ အျပင္ဦးေန၀င္း ကအိုင္းစတိုင္း က့ဲသုိ႔ေသာပုဂိၢဳလ္ကို ႏို္င္ငံသားေပးႏိုင္ ေၾကာင္း  ျပ ဌာန္းခ်က္မ်ဳိးကို လည္းထည့္ သြင္းရန္ညႊန္ၾကား သျဖင့္ ႏုိင္ ငံေတာ္ ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အကိ်ဳးငွာ မည္သူ႔ကို မဆို ႏုိင္ငံသား တမ်ဳိးမ်ဳိး သတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကိုပါ ပုဒ္မ-၈ (က) တြင္ ထည့္  သြင္းျပ ဌာန္းထားျခင္း တို႔သည္၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၃၄၆ပါ“ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း သည္ဥပေဒၿပ ဌာန္းသည့္အ တိုင္း ျဖစ္ေစ ရမည္”ဆိုသည့္ ျပဌာန္း ခ်က္ ေဘာင္ အတြင္း အႀကံဳး၀င္ သည္ဟု မွတ္ယူနို္င္ေသာ္လည္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သားဥပေဒ ပါ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၅(က) ႏွင့္(ခ)တြင္အတိအလင္း ျပဌာန္း ခ်က္ကို ေက်ာ္ လြန္ျပဌာန္းရာ က်ေရာက္ေနသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ-၃၄၆ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကုိိ က်င့္သံုးၿပီး ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား ကို လြတ္လပ္ စြာ ျပဌာန္းႏိုင္ သည္ဟု ဆိုပါလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ-၃၄၅ ( က ) ႏွင့္ ( ခ ) တို႔ကို ျပည္သူ႔ ဆႏၵခံ ယူၿပီး ျပဌာန္း ထားျခင္းမွာ အာနိသင္ ရွိေတာ့ မည္ မဟုတ္ပါ။

ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကို အေလး အနက္ထားရ မည္ျဖစ္ ပါသည္။ အမ်ားျပည္ သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္-၂၄(၃)တြင္ ေမြးဖြား လာေသာ ခေလး သူငယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသား  အျဖစ္ရ ယူခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျ ပ ထားၿပီး ကေလး အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အပိုဒ္-၇ ( ၂ ) တြင္ ကေလးသူ ငယ္ မ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ ခြင့္ရရွိေစရန္ ႏုိင္ငံမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပး ရန္ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ား ကို ျမန္ မာႏုိင္ငံ ကလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ပါလ်က္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ကေလး သူငယ္ဥပေဒတြင္ ခေလး သူငယ္ တိုင္း သည္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို တည္ဆဲဥပေဒ ပါ ၿပဌာန္း ခ်က္ႏွင့္ အညီသာ ရခြင့္ ရွိေၾကာင္း ျပ ဌာန္း ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းေမြးဖြါးေသာ ကေလးသူင ယ္မ်ား ၏ ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ ခြင့္ ကို ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒတို႔တြင္ သီးျခား ျပ ဌာန္း ထားျခင္းမရွိပါ။ 

သို႔ရာတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ- ၂(စ) တြင္ အတိအလင္းေဖၚျပထားေသာ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ မရရိွေစကာမူ သံုးေခါက္ခိ်ဳးအမိ်ဳးသားမွတ္ပံုတင္ ကဒ္ျပားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။


ႏုိင္ငံသား မ်ားသာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရိွသည့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းပညာမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားသာ ထမ္းေဆာင္ ခြင့္ရိွသည့္ စစ္ဘက္၊ နယ္ဘက္ အေရးႀကီး သည့္၀န္ထမ္းေနရာ မ်ားတြင္ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး အၿဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ရရိွၾကပါသည္။

၁၉၈၇ ခုနွစ္၊ မေရႊ႕ မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခား သား မ်ားကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ျခင္း မခံရပဲ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ ေသာပစၥည္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္း၊ ေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံ၊ လဲလွယ္၊ ေပးကမ္း၊ အေမြ ဆက္ခံပိုင္ခြင့္၊ အကိ်ဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရိွခံစား လွ်က္ရိွၾက ပါသည္။ စာခ်ဳပ္ စာတမ္း မွတ္ပံု တင္ ဥပေဒ အရ လည္းမေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ တရား၀င္ မွတ္ပံု တင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုခြင့္ အခြင့္ အေရးကို ရရိွၾကပါသည္။

ကိုလိုနီေခတ္ (၉၁ဌာနေရြးေကာက္ပြဲ) ပါလီမန္ေခတ္၊ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ အဆင့္ဆင့္ တို႔တြင္ ႏိုင္ငံသား မ်ားသာေရြးေကာက္ခံ ရမည့္ အခြင့္အ ေရးမ်ား ကိုလည္း ရရိွခံစား လွ်က္ရိွၾက ပါသည္။

ယခုအခါ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ျပဳႏုိင္ငံသား မ်ားကို ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ မဲဆႏၵေပး ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး သာေပးထားျပီး ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ခံပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္ ထားပါသည္။

သို႔ရာတြင္ တရားရံုးခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးရံုးထိုင္၏ တရားမအထူး အယူခံမႈအမွတ္ (၈/၂၀၀၀) ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တရား ရံုးခ်ဳပ္၏ တရားမအထူး အယူခံမႈအမွတ္ (၁၁/၂၀၀၉ ) တို႔တြင္ ဒုတိယ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ပါ၀င္ေသာ သံုးပါးထိုင္ တရားရံုးမ်ားက ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေၾကာင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ဘူး သည္ လည္းရိွေနပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသျဖင့္ ထိုစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္-၂၄(၃)အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းေမြးဖြား လာခဲ့ေသာ ကေလး သူ ငယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို ထိုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အညီ ေပးရမည့္အျပင္ ကေလး အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္-၇ (၂) အရ လည္း ကေလး သူငယ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ သား ျဖစ္ခြင့္ ရရိွေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပံု အျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒတို႔တြင္ အတိအလင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္း ရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒတို႔မွာ ႏိုင္ငံတစ္ကာ စံခိ်န္စံ ညႊန္းႏွင့္ အညီ မလြဲမေသြျပင္ဆင္ ရမည့္ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ လြယ္လြယ္ကူကူ ျပင္ဆင္၍ မရနိုင္ေအာင္  ၿပဌန္းထားေသာ ဥပေဒျဖစ္ရာ ထိုဥပေဒအစား ဖြဲ႔စည္းပံု အျခခံ ဥပေဒ အသစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ အသစ္ တို႔ကိုေရး ဆြဲျပဌာန္း သင့္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus