ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ျဖစ္သြားမယ့္ လမ္းစ


ေဌးလြင္ဦး
RB News
22.3.2013

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္း ဘာသာေရး ႏွိပ္ကြပ္မႈ ေတြဟာ- အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ မ်ားကို ဦးတည္ တိုက္ခိုက္ ေနေပ မယ့္၊ မြတ္ဆလင္ေတြ မ်ိဳးမတံုးဘဲ-၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တစ္ခုလံုးသာ အစိတ္ အမႊာမႊာ ကြဲသြားေစဘို႔ ဦးတည္ေန ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးဟာ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားဆီက ယူဂို ဆလား ဗီးယား ပံုစံနဲ႔ တစ္ထပ္တည္း တူညီေန ၿပီး-၊ သံုးပင္လိမ္ ပတ္ရႈပ္ေနတဲ့ ပံုစံကလည္း ယူဂိုးဆလား ဗီးယား မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္နဲ႔ ကြက္တိတူညီေနပါ တယ္။ 

ယူဂိုဆလားဗီးယားမွာ ဆာ့ဗ္လူမ်ိဳးစုႀကီးထဲက မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒီေတြ အာဏာရလာတယ္၊ တစ္ၿပိဳင္ နက္ထဲမွာ အာဏာ လက္ကိုင္မရွိတဲ့ အျခားေသာ ဆာ့ဗ္ လူမ်ိဳးႀကီး ၀ါဒီေတြက- လူမ်ားစုကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ တဲ့ ခရစ္ယာန္ အယူသည္းမႈနဲ႔ မြတ္ဆလင္ မုန္းတီးမႈကို ဘုရားေက်ာင္းေတြ ကိုယ္တိုင္က သြန္ သင္ေသြးဆြ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ မႈေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ျပဳလုပ္ လာခဲ့တယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ခြဲထြက္ လိုတဲ့ အုပ္စုေတြက လည္း လူနည္းစု မြတ္ဆလင္နဲ႔ ခရစ္ယာန္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡေတြကို ထပ္ဆင့္ ဖန္ တီးေပးခဲ့တယ္။ 

အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ အတိုက္အခံမ်ားက လူမ်ားစုကို အသံုးခ်ၿပီး မိမိအာဏာတည္မႈ၊ အာဏာရမႈအတြက္ လူမ်ားစု ရဲ႔ ေထာက္ခံမႈေတြကို ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေနခိုက္၊ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ေမြးလိုက္တဲ့ ဘုရားေက်ာင္း မ်ားရဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္မႈ မ်ားက- မြတ္ဆလင္ကို မုန္းတီးရမယ္ ဆိုတာ သူတို႔ရဲ႔ ဘာသာေရးတာ ၀န္တစ္ ရပ္လို ျဖစ္ လာေၾကာင္း သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ခံစားမႈေတြ ကိန္း၀ပ္လာခဲ့ တယ္။ ေနာက္ ဆံုး မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာနဲ႔ ဘာသာေရးတာ၀န္ ႏွစ္ ခုေပါင္းၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႔ ႏွလံုးသားကုိ ျပန္လည္ အ ဆိပ္ သင့္ေစခဲ့တယ္။ ဒီအခါမွာ သူတို႔ဟာ ယူဂိုဆလား ဗီးယား ဆိုတဲ့ အစဥ္အလာနဲ႔ လူမ်ိဳးစံုေန ထုိင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို ေမ့သြားၿပီး-၊ ငါတို႔လူမ်ိဳးႀကီးကပဲ အႏိုင္ရရ မယ္ဆိုတဲ့ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးစိတ္ ၀င္သြားခဲ့တယ္။- ဒီလိုနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ အမွားေတြကို ဆက္တိုက္ က်ဴးလြန္လိုက္ပါေတာ့ တယ္။ 

ဆာ့ဘ္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႔ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒကို လက္မခံလိုတဲ့ ခရိုေအးရွား၊ မြန္တီနီဂရိုး- စတဲ့ ျပည္နယ္ေတြက ၀ရုန္းသုဥ္းကား ျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေနမွာ ဗဟုိအစိုးရရဲ႔ လစ္ဟင္းမႈ၊ မထိန္းသိမ္းလိုမႈ၊ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပၿပီး ခြဲထြက္ဘို႔ ေျခလွမ္းမ်ားကို စတင္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္ထိ- လူမ်ိဳးႀကီး ဆာ့ဗ္ဘက္ကပဲ တစ္ စိုက္မတ္မတ္ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ-၊ လူမ်ိဳးႀကီး ဆာ့ဗ္မ်ားကိုယ္တိုင္ရဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ ခြဲထြက္ေရးသမား မ်ားရဲ႔ အမ်က္ေဒါသမ်ားကို စုၿပံဳခံလိုက္ရၿပီး- မြတ္ဆလင္လူနည္း စု ေဒသေတြ မွာ မ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈထိ ခံလိုက္ ရပါေတာ့တယ္။ မြတ္ဆလင္ကမၻာရဲ႔ သည္းခံေပးမႈဟာလည္း ဂိတ္ဆံုး သြား ခဲ့ၿပီး-၊ UN မ၀င္ရင္ ငါတို႔ ၀င္မယ္ ဆိုတဲ့ ရာဇသံေတြနဲ႔- တူရကီနဲ႔ အီရန္တို႔က တိုက္ရိုက္စြက္ ဖက္ခဲ့ ရပါေတာ့တယ္။ အီရန္၀င္လာရင္ ငါတို႔ သိကၡာ က်သြားေတာ့မယ္- ဆိုၿပီး US ကလည္း ဖင္ပူ လာခဲ့ ပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ US နဲ႔ UN တို႔ ၀င္လိုက္ ရပါေတာ့တယ္။ UN အစီအမံနဲ႔ မြတ္ဆလ င္မ်ားရာေဒသ ေဘာ့စ္နီးယား ဟာဗီဂိုဇီးနားကို ဆာ့ဗ္တို႔ရဲ႔ အႏၱရာယ္ က ကာကြယ္ေပးဘို႔ သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ေပးလိုက္ရတယ္။ UN တပ္ရွိေနၿပီ ဆိုေတာ့- အျခားေနရာေတြမွာလည္း ဆာ့ဗ္တို႔က ၀င္ေရာက္ စြပ္ဖက္ႏိုင္မႈ ယုတ္ေလွ်ာ့သြားၿပီး-၊ အျခားေသာ အုပ္စုမ်ားရဲ႔ ခြဲထြက္ေရးမ်ား အလို အေလွ်ာက္ ေအာင္ျမင္ သြားပါေတာ့တယ္။ ဆာ့ဗ္တို႔ရဲ႔ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားဟာ “မည္သူ မျပဳ မိမိမႈ”ဘ၀နဲ႔ အစဥ္အလာနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲသြားရပါေတာ့တယ္။ 

အခုျမန္မာျပည္ဟာလည္း ဗမာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒနဲ႔ ဘာသာေရးအလြဲသံုးစား လုပ္မႈေတြကို အာဏာပိုင္ေတြ၊ အတိုက္အခံေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ အႀကီးအက်ယ္ က်ဴးလြန္ လာတာ ကို ၿငင္းမရေအာင္ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရးကို ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားလာတဲ့ ဗုဒၶဘာ သာ ဂိုဏ္းႀကီးေတြ ကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားဆီးျခင္း မရွိတဲ့အျပင္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားႏိုင္ဘို႔ ခြင့္ျပဳေပး ထားပါတယ္။ အတိုက္ အခံမ်ားကလည္း ဒီကိစၥမ်ိဳးကို ၀င္ေရာက္တားျမစ္မရွိတဲ့ အျပင္ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ပံ့ပိုးလာတာကို ေတြ႔ေနရပါ တယ္။ အေျခခံလူထုၾကားထဲမွာ မြတ္ဆလင္ကို မုန္းတီးရျခင္းဟာ သူတို႔ရဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး ဘာသာေရး အျဖစ္ ခံစားလာသည္ထိ ျပန္႔ႏွံ႔လာၿပီး ထိန္းမႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ပိုဆိုး တာက အထူးေလ့က်င့္ၿပီး အုပ္စုႀကီး တစ္ခုက လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာ တက္ေအာင္ ေန ရာ တိုင္းမွာ တမင္ဖန္တီးလာေနခဲ့တယ္။ ဒါကိုလည္း အစိုးရပိုင္းက မသိဟန္ေဆာင္ေနခဲ့ တယ္။ 

ျပႆနာ တစ္ခါ ရွာတယ္။ မြတ္ဆလင္ႏွိပ္ ကြပ္မႈႀကီး တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ၿပီးရင္ သမၼတ ဆိုသူက ႏုိင္ငံ တစ္ကာမွာ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြး အသနား ခံတယ္။ အသနားခံၿပီး တာနဲ႔ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ ျပဳလုပ္ တယ္။ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ အသနားခံတယ္။-- အခု သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီ။ မြတ္ဆ လင္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႔ သည္း ခံေပးမႈက လည္း ဂိတ္ ဆံုး သြားခဲ့ၿပီ။ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ ငံေတြမွာ ကိုယ့္အေရး နဲ႔ ကိုယ္ရႈပ္ေနတယ္-၊ ငါတို႔ဘက္ကို မ လွည့္ႏိုင္ ဘူး ဆိုတဲ့ အသိ ဉာဏ္မဲ့ သံုးသပ္မႈေတြ မွား ယြင္းေၾကာင္း အေျဖေပၚလာ ပါလိမ့္ မယ္။ 

မြတ္ဆလင္ႏိုင္ ငံေတြဟာ မိမိဘက္က မလြန္ရေလေအာင္ UN ကို အလုပ္လုပ္ဘို႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ တယ္။ ၿမန္မာ့ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ထိခိုက္ေစတဲ့ တရားခံေတြ မျဖစ္ရေလေအာင္ မြတ္ဆလင္ ကိစၥမွာ ႏိုင္ ငံ ႀကီးေတြ ကို တာ၀န္ယူဘို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ခဲ့တယ္။ ဒီမွာလည္း အခ်ိန္ကာလက သတ္မွတ္ခ်က္ မဲ့ မဟုတ္ သ လို-၊ အေျခအေန မွာလည္း ခၽြင္းခ်က္မဲ့ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ 

ဒီ အေျခ အေနကို ၿမန္မာ အစိုးရက မထိန္းသိမ္းဘဲ- ဆက္လက္ လႊတ္ေပး ထားမယ္ ဆို ရင္ေတာ့-၊ ၿမန္ မာႏိုင္ငံမွာ မြတ္ဆလင္ မ်ိဳး မျပဳတ္ဘဲ-၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးပဲ အစိတ္စိတ္ အမႊာအမႊာ ၿပိဳကြဲ သြား ဘုိ႔ ျဖစ္လာ ပါတယ္။ လံုး၀ ေခ်ာင္လႊဲလို႔ မရတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ UN က ၀င္ေရာက္ စြပ္ဖက္ ရပါေတာ့မယ္။ သို႔မဟုတ္ မြတ္ဆလင္ ကမၻာက သည္းခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုလည္း UN ကိုယ္တိုင္က သိေနပါၿပီ။ UN မ၀င္ဘဲ မြတ္ဆလင္ ကမၻာက ပတ္သက္ ရရင္ အေျခအေန က ပိုဆိုး သြားႏုိင္ပါတယ္။ 

ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားၿပီး သာယာေအး ခ်မ္းေနတဲ့ အျခားႏိုင္ငံမ်ားလို ၿမန္မာျပည္ႀကီး ၿဖစ္လာမလား ဆိုတဲ့ စိတ္ ကူးေတြ ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ၿပီး- လက္စားေခ်မႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္မႈ၊ သတ္ျဖတ္ ရိုက္ေထာင္း မႈေတြနဲ႔ ဆူ ပြက္ကုန္မယ့္ အေရးကို အာဏာပိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ခ်က္ခ်င္းတားျမစ္ ရပ္တန္႔ေပး ဘို႔နဲ႔ က်ဴးလြန္သူ တရားခံေတြ၊ က်ဴလြန္ေစဘို႔ ေသြးထိုး လႈ႔ံေဆာ္သူေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ အားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း အေရး ယူေပးဘို႔ လိုပါတယ္။ 


ေဌးလြင္ဦး 
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ 
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔ 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု

  1. မတူညီတာေတြမ်ားတဲ့ႏွစ္ႏိုင္ငံကို ခင္မ်ားမို႔လို႔ယွဥ္ၿပီး တူတယ္လို႔ေျပာရဲတယ္။ေနာက္တခုက တိုင္ရင္းသားေတြရင္ထဲ ရွိေနတာ။အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ားရင္မ်ားေနမယ္ တိုင္းတပါးက လာထိရင္ေတာ့ ၁လက္မေတာင္အပါမခံဘူး ဆိုတဲ့အလိုလိုရင္ထဲမွာရွိတဲ့စိတ္။ကဗ်ာရွိတယ္ ငါတို႔အမ်ိဳးကာကြယ္ဖို႔ ငါတို႔အရိုးနဲ႔ၿခံစည္းထိုးရလည္း ဆိုတဲ့ကဗ်ာဟာ အလကားေရးထားတဲ့ကဗ်ာမဟုတ္ဘူး။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus