ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ (အပုိ္င္း ၇)


အဘူအာနင္
RB News
30.6.2013

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္” 

အပုိင္း (၇)

ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ ခံစားရမႈ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရခိုင္ျပည္ရွိ ရခုိင္ မဟုတ္ေသာ မူဆလင္မ်ား အေပၚ အစိုးရ ဆက္ဆံေရး စနစ္ကို ေတြ႔ျမင္လွ်င္ သမိုင္းသည္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ေနသလားဟု စဥ္းစားရသည္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔သည္ သမိုင္းေၾကာင္း အရ အစိုးရ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား အရ “ရခုိင္ မူဆလင္” (ျမန္မာ မူဆလင္) ဟုရွိခဲ့ရာ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ထဲမွာ အုပ္စုခြဲ၊ ေသြးခြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ရွိခဲ့သည္။ (၁၀%) ခန္႔ေသာ ရခိုင္ မူဆလင္ကုိ အ ခြင့္ အေရး နည္းနည္းပါးပါး ဟန္ျပ ေပးၿပီး က်န္ရွိေသာ (၉၀%)ကို သံသယမ်ား သတ္မွတ္ ထားသည္။ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴဘက္မွ ကုလား စကား မတတ္သူ မ်ားကိုပင္ သြားလာခြင့္ ပိတ္ထားသည္။ ရခိုင္ မႏြယ္လွ်င္ ႏိုင္ငံသား မရ၊ အခြင့္ အေရး မရွိပါ။ ရခုိင္ မဟုတ္ေသာ မူဆလင္ မ်ားကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ကို ေရာက္ေစသည္။ ရခိုင္မွာ မူဆလင္ မရွိ၊ ရခိုင္မွန္လွ်င္ ၀က္သား စားသည္။ မုတ္ဆိတ္ မထား ဟူေသာ အစြန္းေရာက္ အယူအဆ ကိုသာ အားေပး လာပါသည္။ ဤတြင္ ရခုိင္ ျဖစ္လုိပါက အခြင့္အေရး ရလုိပါက လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ရလိုပါက ၀က္သား စားရမည့္ ကိန္းဆိုက္ေရာက္ ေနပါသည္။ သြားလာ ေရးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာ္ ခရီးသြား ေရးကို ပိတ္ပင္ ထားသည္။ ယေန႔ထိ ဥေရာပတြင္ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရး အုပ္စု ရွိသလုိ ရခိုင္ မွာလည္း မူဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အယူအဆ ရွိသူ အစြန္းေရာက္ တခ်ိဳ႕ ရွိသည္ကို အစိုးရ မင္းမ်ားက သိရွိသင့္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဦးႏုသည္ အလြန္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ သည္။ သူတို႔သည္ ဤကိစၥကုိ သိရွိ၍ မူဆလင္မ်ားကို လိုအပ္ေသာ အကူအညီ အကာအကြယ္ မ်ားေပး ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပးေရး အစီအစဥ္မွ မူဆလင္ အမ်ားစု ေနေသာ ေျမာက္ပိုင္း ကိုခ်န္ ထားႏိုင္ရန္ ေမယုနယ္ျခား ခရုိင္ဟူ၍ သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ယေန႔ ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ သည္လည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး၊ တရားမွ်တေရး တို႔ကို မိမိတို႔၏ လူမ်ိဳးေရး ဆႏၵထက္ ဦးစား ေပးမည္ဟု ယုံၾကည္ အားကိုး၍ ဤစာတမ္း ေရးသား တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဆႏၵႏွင့္မကိုက္၊ ဘ၀င္မက်၊ မလိုလားသည့္ အမႈ ကိစၥ မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည္က လိုက္ေလ်ာ ရသည္။ ႏုိင္ငံဆို သည္ သမုဒၵရာႏွင့္ တူသည္။ အမႈိက္ သရုိက္ အားလုံး တို႔ကို လက္ခံ သိမ္းသြင္း ယူရသည္ဟု ေျပာလုိ ပါသည္။ ဗမာျပည္မွာ ဗမာ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးသာ ရွိရမည္၊ ရခုိင္ ျပည္နယ္မွာ ရခုိင္ လူမ်ိဳးသာ ရွိရမည္ ဟူေသာ ၀ါဒသည္ သမုိင္းမွန္ကို လ်စ္လ်ဴ ရႈျခင္း ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္၏ ဟုိဘက္ သည္ဘက္မွာ ရခုိင္မ်ား ရွိေနသလုိ၊ ကုလားမ်ား ရွိေနခဲ့ သည္မွာ အမွန္ တရား ျဖစ္သည္။ 

ကမၻာႀကီး တုိးတက္ ေနပါသည္။ ပိုမို လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ႏိုင္ပါသည္။ အေရွ႕ဖ်ားမွ အေနာက္ ဖ်ားသို႔ ရက္ပိုင္း အတြင္း သြားႏိုင္သည္။ Visa မပါဘဲ သြားလာခြင့္ ရွိသည္။ ဆုိက္ေရာက္ visa (on the spot visa, instant visa) မ်ား ရရွိ ႏိုင္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးဇုန္၊ အာဆီယံ အသိုင္း အ၀န္း ျဖစ္ေပၚ လာလွ်င္ သြားလာမႈ ပို၍ မ်ားျပား ျမန္ဆန္ လာမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဒသမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ မႈမ်ား ပို၍ မ်ားျပား လာရ သနည္း။ ႏိုင္ငံတြင္း သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ ထားျခင္း သည္ အသင္တုိ႔ ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္၍ဟု ဆုိမလား၊ ရခိုင္မွာ ရွိေနသူတို႔၏ မိဘဘုိးဘြားမ်ား အားလုံး အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ ရရွိ ခဲ့သည္။ ထိုမတိုင္မီက ဆုိလွ်င္ ေျမာက္ဦး ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ ေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲဲ႕ကို မိမိ တပ္ဖြဲ႔ မ်ားျဖင့္ မဟာဗႏၶဳလႏွင့္ အတူ တုိက္ပြဲ၀င္ တုိက္ခိုက္ ေပးခဲ့ သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိသူတုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား မည္သို႔ ျဖစ္သြား သနည္း။ 

ယေန႔ ကမၻာမွာ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ႏိုင္ငံတိုင္းက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ ကမၻာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား၊ NGO မ်ား ကလည္း ႏိုင္ငံ အသီးသီး၏ ေက်းလက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း မ်ားကို အားေပး ေနပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ ေဒသသည္လည္း အမ်ား အားျဖင့္ ေက်းလက္ ေဒသ မ်ားျဖစ္သည္။ ၎ေက်းလက္ ေဒသမ်ားမွာ အစိုးရက ျပည္သူမ်ားကို ကန္႔သတ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆင္းရဲသည္ထက္ ဆင္းရဲေအာင္၊ မြဲသည္ထက္ မြဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းသည္ တရားမွ်တ ပါသလား။ ျပည္သူ မ်ား၏ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ရသေလာက္ ပိတ္ဆို႔ ေနျခင္းမွာ အံ့ၾသ စရာ ျဖစ္ေနပါ သည္။ ႏိုင္ငံျခား ကပင္ ကူညီသည္။ မိမိႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံသား မ်ားကို ဖိႏွိပ္ ေနသည္။ မည္သို႔ ဆုိရမည္နည္း။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ အသီးသီးမွာ တဘက္ ႏိုင္ငံ မ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ား ရွိလူ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ဘက္ရွိ လူမ်ား လူမ်ိဳးတူ စုမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုနယ္စပ္ မ်ားတြင္ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ ကဲ့သုိ႔ နစကျဖင့္ ရြာစဥ္၊ အိမ္စဥ္ လူအားလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ နယ္စပ္ စခန္း၀င္ / ထြက္ေပါက္ မ်ားမွာ နစရ ဟုရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ လူဦးေရ မ်ားသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္စပ္ တဘက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဤသို႔ နစကျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေၾကာင္း မ်ားမရွိပါ။ ျမန္မာ - တရုတ္ နယ္စပ္မွာ တရုတ္ လူမ်ိဳး မ်ားရွိ ေနျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ မဟုတ္ပါ။ ကုလား နယ္စပ္မွာ ကုလား ရွိေနျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္သည္ဟု မီးေမာင္းထိုး ျပရသနည္း။ အျဖစ္မွန္မွာ ဘဂၤလား ကုလား မ်ားသည္ လူမ်ိဳး မတူ၊ ဘာသာမတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူေသာ ျမန္မာ ျပည္မွာ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္လို စိတ္မရွိပါ။ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ ရန္လည္း မျဖစ္ ႏိုင္ပါ။ ရခုိင္ မူဆလင္ မ်ားသာ သူတုိ႔ ေဒသသို႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ကို စြန္႔ခြာ၍ သြားေရာက္ ေနထုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ သန္းခ်ီ၍ ရွိသည္။ ရခိုင္ႏြယ္ဟု ထိုေဒသမွ အဂၤလိပ္ေခတ္ မွတ္တမ္း မ်ားမွာ သီးသန္႔ ရွိသည္။ [အဂၤလိပ္ေခတ္၊ ဘဂၤလား ဂဇစ္တီးယား၊ စစ္တေကာင္း ခရုိင္ကို ရႈပါ။] ျဖစ္ရပ္မွန္ သမိုင္းမွန္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ ယေန႔ ရခုိင္ႏွင့္ ကုလား သီးျခား ခြဲထားရမည္၊ တတိယ ႏုိင္ငံ ပို႔ရမည္ဟု ေျပာဆုိ ျခင္းမွာ လူမ်ိဳးေရး သက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ စခန္း သြင္းျပီး တတိယ ႏုိင္ငံပုိ႔ ရမည္ဟု ဆုိျခင္းႏွင့္ ရြာမ်ား အစဥ္လုိက္ မီးရိႈ႕ျခင္း ဆက္စပ္ ေနသည္ဟု ဆုိရမည္။ 

ရခိုင္ ကုလား မ်ားသည္ သမိုင္းေၾကာင္း အရ ရခိုင္၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို အႏၱရာယ္ ျပဳျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ကာကြယ္ ေပး ခဲ့သည့္ သာဓက ရွိသည္။ (စာ ၁၇၊ ၁၈ရႈ) သဘာ၀ ပထ၀ီ အေန အထားႏွင့္ သမုိင္း ဆက္စပ္မႈ အရ ရခိုင္ ေဒသမွာ ကုလား ရွိေနျခင္းသည္ Geohistorical reality တခု ျဖစ္သည္။ ယခုမွ ရွိျခင္း မဟုတ္။ ရခုိင္သည္ ျမန္မာ အစိတ္ အပိုင္း မျဖစ္ခင္ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ကပင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုအမွန္ တရားကို မ်က္ကြယ္ မျပဳသင့္ပါ။ သတင္းစာ၊ ေဆာင္းပါး၊ ဂ်ာနယ္ မ်ားတြင္ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီ မ်ားဟု ခြဲျခား၍ မရွိသင့္ပါ။ အားရွိ ေနသျဖင့္ အေပၚစီးမွ ကဲ့ရဲ႕သည့္ စကားမ်ား မေျပာ ဆိုသင့္ပါ။ 

တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈကိ ုၿဖိဳခြဲရာ ေရာက္ေပမည္။ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး၏ လူမ်ိဳးေရး သိကၡာ ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ လူသားမ်ား လူ႔သိကၡာႏွင့္ အညီ ေနခြင့္ ရွိရမည္ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရး ေၾကညာ စာတမ္း အပိုဒ္ (၁), (၂), (၃) မွာပါရွိရာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက ထုိစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ထုိးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္မွာ နစကအဖြဲ႔ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလား ကုလား မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ တေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စ သဘာ၀ အႏၱရာယ္ႏွင့္ အျခား အေၾကာင္း ေၾကာင္း ေၾကာင့္ နယ္ကၽြံ သူမ်ား ေလာက္ကိုသာ အေရးယူ ဖမ္းဆီး ႏိုင္ျခင္း ရွိမည္။ အဓိကက နယ္ခံ ျပည္သူ မ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ ထားျခင္းသာ ရွိသည္။ ဤခ်ဳပ္ခ်ယ္မူ မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ ေပးသင့္သည္။ လ၀က ၀န္ႀကီးက ၁၀-၇-၂၀၁၂ တြင္ခုိး၀င္သူ မရွိ၊ လူဦးေရ ေဖါင္းဖြား လာျခင္းဟု ဆုိျပန္သည္။ အေျခ အျမစ္ မရွိေသာ စြပ္စြဲမႈ အတြက္ နစကအဖြဲ႔ ဟူ၍ ထားရွိရန္ မသင့္ေတာ္ဟု ရႈျမင္ ပါသည္။ 

ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ဆင္းရဲသည္။ လူဦးေရ မ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ တဦးက် ၀င္ေငြ ရခို္င္ ေဒသထက္ မ်ားသည္။ (သမၼတ သိန္းစိန္၏ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းခ်က္ရႈ) ရခုိင္ေဒသ ထက္အလုပ္ ေပါသည္။ မိမိ အခ်င္းခ်င္း၊ ေဆြမ်ိဳးသား ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း စာကြက္ လုေန ရေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္မွာ ေရႊမိုး ေငြမိုး မရြာ၊ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္ ကဲ့သို႔ စက္မႈ ထြန္းကားေသာ ေနရာ မဟုတ္ပါ။ ဘဂၤလား ကုလား ခိုး၀င္ ေနထိုင္ရန္ အေၾကာင္း မရွိ။ မနာလို သူမ်ားသာ ဘဂၤလားမွ ခိုး၀င္လာ သည္ဟု ေအာ္ေနျခင္း၊ သရဲေၾကာက္ ေျခာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပုံျပင္ ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလား ကုလား ခိုး၀င္ရန္၊ အေျခခ် ေနထိုင္ရန္၊ ေရာေထြးရန္ အေျခအေန လုံး၀ မရွိေၾကာင္း၊ အေျခစိုက္ ေနထိုင္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းမွ် ရွင္းျပ ပါရေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေျဖရွင္းခ်က္ မွန္၊မမွန္ ယုတၱိရွိ၊ မရွိ စာဖတ္သူ မ်ားကသာ အကဲျဖတ္ ဆံုးျဖတ္ပါ။ 

(၁) အာဏာစက္ လြန္လြန္ ကဲကဲ ေပးထားေသာ နစက အဖြဲ႕သည္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွ ခုိး၀င္လာ သူဟူ၍ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း မေဖၚထုတ္ ႏုိင္ေသးပါ။ နယ္စပ္ ေက်ာ္သူ၊ မုိးဒဏ္ ေလဒဏ္ေၾကာင့္ လြင့္စင္ လာသူ ေလာက္သာ ေဖာ္ထုတ္ အေရး ယူႏုိင္ ခဲ့သည္။ နယ္ခံ မူဆလင္မ်ား နစက၏ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ဆုိ မႈေၾကာင့္ BD ေျပးေထာင္ ေသာင္းမက ျဖစ္ေနရာ လူစိမ္း ဘဂၤလားေဒရွ္႕သား ရခုိင္တြင္ ခုိေအာင္း ေနထုိင္သည္ ဆုိသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

(၂) ရခုိင္သည္ စက္မႈ လက္မႈ ထြန္းကားေသာ ေဒသ မဟုတ္၊ ဘဂၤလား ကုလား ၀င္လာ၍ အလုပ္ ရရန္ မရွိ။ လယ္ယာမွ ရခုိင္ ကုလား လုပ္သားမ်ား ေပါမွ ေပါပါ။ အလုပ္ မရွိ၍ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ သြား၍ အလုပ္ရွာ သည္ဟု ၀န္ႀကီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခ်က္မွာ ပင္ပါ ေနသည္။ ခ်မ္းသာ သူမ်ား ၀င္လာ၍ ပိုင္ဆုိင္မႈ မရႏုိင္၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ ရမည္ မဟုတ္လား။ အစိုးရက လြယ္လြယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားကို ႏုိင္ငံသား ျပဳေပးသည္။ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ မ်ားေပးသည္ ဟူ၍ မၾကားခဲ့ပါ။ ၀န္ထမ္းေဟာင္း မ်ားကို အျပစ္တင္ရန္ မသင့္ပါ။ 

(၃) ခုိး၀င္ လာသူသည္ လံုျခံဳစြာ ေနရမည္ မဟုတ္၊ ဖမ္းဆီး ခံရမည္။ Black List Baby ခုႏွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ရွိသည္။ တရားမ၀င္ ေမြးေသာ ကေလးဟု ဆုိလုိသည္။ သူတုိ႔ ဖခင္ မ်ား ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွာ ရွိေနမည္။ ၀င္လာလွ်င္ နစက ဖမ္းမည္ကို စိုးရိမ္၍ မ၀င္ဘဲ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တဘက္ ႏုိင္ငံက လူမ်ား မည္သို႔ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္ မည္နည္း။ ရ၀တက ဖမ္းဆီး ေပးမည္။ ရြာစဥ္မွာ သတင္း ေပးမ်ား ရွိသည္။ နစကသည္ ေတာင္ၾကား လမ္းမ်ား ပင္လယ္ ျပင္မ်ား၊ ေတာင္ၾကိဳ ေတာင္ၾကား မ်ားပါ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည္ဟု ၀န္ႀကီး ရွင္းလင္းခ်က္ မွာပါသည္။ လူစိမ္းမ်ား မည္သို႔ ၀င္လာ မည္နည္း။ ရ၀တသည္ ေထာက္လွမ္းေရးတုိ႔ နစကတုိ႔က ေထာက္ခံတင္ ေပးသူ မ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားသား ၀င္လာ ေနသည္ကို သတင္း မပို႔လွ်င္ အလုပ္ျပဳတ္၊ ေထာင္ခ် ခံရမည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ မဲ့ရြာတြင္ အိမ္ေထာင္ ျပဳသူ ဗလီျပင္ သူရွိ ေနသည္ကို သတင္းမပို႔သူ ရ၀တက ေထာင္ခ်သည့္ သာဓကမ်ား လည္းရွိသည္။ 

(၄) လ၀က ၀န္ထမ္း မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ ေရာင္းစား သူမ်ား မဟုတ္၊ အေနာက္ တံခါးကို လံုေအာင္ ပိတ္လုိ သူမ်ား၊ မ်က္စိ ေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေန သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရး လုိအပ္ခ်က္၊ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ သိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ခုိး၀င္ လာသူ၊ ေရာေထြး လာသူ၊ အိမ္ေထာင္ က်သူကို မည္သို႔ သန္းေခါင္ စာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ ေပး မည္နည္း။ ထမင္းအုိး ကြဲမည့္ အႏၲရာယ္ မ်ားစြာ ရွိသည္။ လ၀ကရံုး ဆုိသည္တြင္ ကုလား အမ်ိဳးသား လည္း တစ္ေယာက္မွ မရွိပါ။ ေငြထုိး၊ လာဘ္ ထုိး၍ ရသည္ ဆုိျခင္းလည္း ဘဂၤလား ကုလား ထုိမွ် မခ်မ္းသာ၊ ရခုိင္ နယ္စပ္သည္ တရုတ္ နယ္စပ္ ကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာေသာ ေဒသ မဟုတ္ပါ။ နယ္ခံ ေျမခံ မ်ားကပင္ မွတ္ပံုတင္ ရယူရာတြင္ အခက္ အခဲမ်ိဳးစံု ရင္ဆုိင္ ရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

(၅) ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ကုလားမ်ား ထုိးေဖါက္ ၀င္ေရာက္ ေရာေထြးသည္ ဆုိသည္မွာ သေရ ေခတၱရာ ေခတ္က ငါ့စေကာ ပံုျပင္ကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္၊ တရြာၿပီး တရြာ ေအာ္ဟစ္၍ တုိင္းျပည္ ပ်က္ျခင္း မ်ိဳးပါ။ ဘယ္ငါ့စေကာမွ ရွိခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။ ဘယ္ဘဂၤလား ကုလားမွ ရခုိင္သို႔ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ၀င္လာျခင္း မရွိပါ။ ယခု ၀န္ႀကီးမ်ားပါ ဤသုိ႔ ဆုိေန၏။ ရခုိင္က မူဆလင္ မ်ားသာ ထြက္ေျပးၿပီး ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ပါကစၥတန္၊ ေဆာဒီ အာေရဗ်၊ မေလးရွား ႏုိင္ငံ မ်ားသို႔ မိသားစုႏွင့္ တကြ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားသူ သိန္းေပါင္း ဒါဇင္ခ်ီ၍ ရွိေနေၾကာင္း သာဓက ရွိပါသည္။ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ ၀န္ၾကီး ရွင္းလင္းခ်က္ အရ BD ေျပး ဘဂၤလားေျပး ခုႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ ဒုကၡသည္ စခန္း မ်ားမွာ ေထာင္ေသာင္း မက ရွိေနသည္။ ေဆာ္ဒီ၊ ပါကစၥတန္၊ မေလးရွား ေရာက္ေနသူ မ်ား၏ 

စာရင္း ဂဏန္းကို ထုိႏုိင္ငံ မ်ား၏ သံအမတ္ မ်ားထံမွ ရႏုိင္သည္။ တုိင္းျပည္ စြန္႔ခြာ ရျခင္း အေၾကာင္းကို ဤစာတမ္း ဦးတည္ခ်က္ မဟုတ္၍ မေရး ျပေတာ့ပါ။ လူတုိင္း သည္ ဇာတိေျမကို ခ်စ္သည္။ မတတ္သာ မွိ႔ စြန္႔ခြာ ရျခင္း ဆုိသည္ကို စာရႈသူ လက္ခံ မည္ ဟုထင္ ပါသည္။ မၾကာခင္ 30-7-2012 ခုႏွစ္မွာ လ၀က ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ ကေလာ ေလာဆယ္ ခုိး၀င္ လာသူမ်ား မေတြ႔ေၾကာင္း ရွင္းသြား ေသးသည္။ တဘက္ ႏုိင္ငံမွ ခုိး၀င္လာ သူမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တာ၀န္ရွိ သလုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ား လြင့္စင္ သြားသည္ ကိုလည္း ျပန္လည္ ေခၚယူရန္ တာ၀န္လည္း ရွိေန ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေပး သင့္သည္။

အပုိင္း (၁)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus