ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

NDPD ႏွင့္ DHRP မွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ေပးစာ

RB News
21.3.2014

အမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ (NDPD) ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပါတီ (DHRP) တုိ႔မွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းထားသည့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္ စာရင္း ဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က စာေရးသားခဲ့သည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus