ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေထြ/အုပ္ စာေရး ဦးရဲႏုိင္ထြန္းက ေဒသခံမ်ား ထံမွ ေငြညွစ္RB News
12.5.2016

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ စာေရး ျဖစ္သူ ဦးရဲႏုိင္ထြန္းသည္ ျခင္းသမား ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ လဆန္းပုိင္းမွ စ၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရေဘးႏွင့္ ေလေဘးသင့္ၿပီး ေနအိမ္မ်ား ၿပဳိလဲ ပ်က္စီး၍ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ေဒသခံမ်ားသည္ မုိးရာသီ နီးကပ္လာၿပီ ျဖစ္၍ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ မုိးဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ မျဖစ္မေန လုိအပ္သည္ မ်ားကုိ ျပဳျပင္လ်က္ ရွိရာ ဦးရဲႏုိင္ထြန္းက ေဖာင္ေတာ္ျပင္မွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္က အဆုိပါ ေရေဘးႏွင့္ ေလေဘးသင့္ အေဆာက္အဦ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ခြင့္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဦးရဲႏုိင္ထြန္းက ေနအိမ္ ျပဳျပင္ေနသူ မ်ားကုိ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေခၚသည္၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေခၚသည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ဦးရဲႏုိင္ထြန္းသည္ ၎ကုိယ္၎ ၀န္ႀကီးမ်ဳိးရုိးဟု ႂကြား၀ါးေလ့ ရွိၿပီ၊ ယခင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီမွ ဦးေမာင္စံေရႊ (ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ ၁) ၏ တူေတာ္စပ္သူ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေရႊကုိ အမာခံ ေငြရွာေပးေနသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎သည္ အျခားေသာ အရာရွိ၊ ၀န္ထမ္း မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ဂရုစုိက္ျခင္းပင္ မရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအာေရာ္ဖ္ အာမတ္ကလည္း ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ လာဘ္ေငြေပါင္းမ်ားစြာ ေပးခဲ့ရသျဖင့္ ၎၏ ေငြမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ ဦးရဲႏုိင္ထြန္းထံမွ ေ၀စုယူကာ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးမုိဟာမတ္ကာဆိမ္း (ဘ) ဦးေရွာ္မုလုခ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၂) ဦးေဆာ္လိမ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ေရွာ္ဖီ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၃) ဦးေဇာ္မိရ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအာမိရ္ဟူေဆာင္း (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၄) ဦးမာမတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအာမိရ္ဟူေဆာင္း (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၅) ဦးအာမာႏူလႅာ (ဘ) ဦးအာဘူလူေဆာင္း (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၇၅၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၆) ဦးမာမတ္ေနာ္ဆိမ္ (ဘ) ဦးအလီအာမတ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၇) ဦးအဒူေရာ္မန္ (ဘ) ဦးအာဘူေဘာ္ေရွာ္ရ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၈) ေဒၚဟာမီဒါ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟာမိတ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၉) ေဒၚေနာ္ေဇာ္မာ (ဘ) ဦးေမာ္ဂုလ္အာမတ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၁၀) ဦးမာမတ္ေရာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးအာမိရ္ဟမ္ဇား (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၁၁) ဦးအီမာန္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအာႏူမ်ာ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၂၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၁၂) ဦးအန္၀ါလ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ေရွာ္ဖီ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၁၃) ဦးအဒူဆလာမ္ (ဘ) ဦးဘာဆဲရ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၁၄) ဦးမူဆာ (ဘ) ဦးအဘူဆူဖီယန္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၂၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၁၅) ဦးအဒူမာဇဲဒ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၁၆) ဦးေဆြယာဒ္ႏူရ္ (ဘ) ဦးဆူရ္အာမတ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၁၇) ဦးမာႏူရ္ (ဘ) ဦးအဒူေဇာ္လိလ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၂၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ)
(၁၈) ေမာ္လ၀ီ အီလီယာစ္ (ဘ) ဦးမီရာေမာတ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀၀/- ပုလဲေတာင္ရြာမွ) -- တုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ျခင္းသမား၊ ေမာင္ႏူ၊ ေဖာင္ေတာ္ျပင္ စသည္ ေက်းရြာ (၃) ရြာမွလည္း ေငြသိန္းခ်ီ ညွစ္ယူထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus