ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေအာ့စ္ဖုိ႔ တကၠသုိလ္၊ ၀ုဖ္ဆင္ ေကာလိပ္တြင္ ေမလ (၁၁) ရက္၌ က်င္းပမည့္ ကြန္ဖရင့္ အစီအစဥ္မ်ားျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈ: "လူမ်ဳိးေရးဖိႏွိပ္ခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္သလဲ"


ေအာက္စဖုိ႔ တကၠသုိလ္၊ ဝုဖ္ဆင္ ေကာလိပ္၊ ေတာင္အာရွ သုေတသနအဖြဲ႕မွ စီစဥ္က်င္းပသည္။

မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ ႏုိင္ေသာ တစ္ရက္တာ သုေတသန ကြန္ဖရင့္၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသုိလ္။

ကြန္ဖရင့္က႑ အမ်ားစုကုိ အင္တာနက္ေပၚတြင္

http://live.oxfordvideostreaming.co.uk/myanmarspersecutedrohingya.html  တုိက္ရုိက္ ထုတ္လႊင့္မည္။

ေန႔စြဲ ။……..။ ေမလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၆ ( နံနက္ ၈း၃၀ - ညေန ၄း၃၀)

ေနရာ ။……။ Leonard Auditorium, Wolfson College, Linton Road, Oxford, O2 6UD
https://www.wolfson.ox.ac.uk/
ေအာက္စဖုိ႔ တကၠသုိလ္၊ ဝုဖ္ဆင္ ေကာလိပ္၊ ေတာင္အာရွ သုေတသနအဖြဲ႕မွ စီစဥ္ က်င္းပသည္။

ကြန္ဖရင့္ နံနက္ ၈နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ စမည္။

တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား ႀကဳိတင္ အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

အေၾကာင္းၾကားရန္ အတြက္ ေဒါက္တာ ေမာင္ဇာနည္ ကုိ အီးေမးလ္ fanon2005@gmail.com သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား -

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ သမုိင္း၊ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မ်ားမွ သုေတသန သမားမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အလားတူ ရုိဟင္ဂ်ာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ၾကသူမ်ား အားလုံးကုိ အတူတကြ စုေဝးေပးရန္။

၁။ လူမ်ဳိးတစ္စုကုိ အျမစ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္းမႈ သတ္ျဖတ္မႈ အေၾကာင္း (genocide)၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အရ ရန္ျပဳ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း (Persecution), ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (Democratisation) စသည့္ အေခၚအေဝၚ မ်ား၏ အနက္ အဓိပၸါယ္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔အၾကား သီအုိရီအရ ဆက္ႏြယ္ပုံႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ဆက္ႏြယ္ပုံ တုိ႔ကုိ အႏုလုံ ပဋိလုံ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ျငင္းခုန္ ေဆြးေႏြးၾကရန္။

၂။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ပညာရွင္မ်ားက သာမကဘဲ ကမၻာ့ထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဂ်ာ့ဂ်္ဆုိးရုိ႕စ္၊ ဒက္စမြန္တူးတူး၊ မုိင္းရိဒ္ မက္ဂြဲ၊ အမၼာတီယာ ဆင္၊ ဂ်ိဳဒီ ေဝလီယံ၊ ရွီရွင္ အက္ေဘဒီ၊ အေဒါ့လ္ဖုိလ္ ပီရက္ အက္ကီဗယ္၊ ေလးမား ဘုိဝွီး ႏွင့္ တာဝေကာ ကာမန္ {George Soros, Desmond Tutu, Mairead Maguire, Amartya Sen, Jody Williams, Shirin Ebadi, and Adolfo Perez Esquivel, Leymah Gbowee and Tawakkol Karman} စသူတို႔ကပါ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ျမန္မာျပည္၏ တေျမ႕ေျမ႕ ညွဥ္းသတ္ေသာ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ တကၠသုိလ္၏ အေရးပါေသာ မီးေမာင္းထုိးျပမႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သုေတသန တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြား ႏုိင္ရန္။

၃။ နယူးေယာ့ခ္တုိင္းမ္ က ၂၁ ရာစု နာဇီ အက်ဥ္းစခန္းႀကီးမ်ားဟု အမည္ေပးခံရသည့္ ႀကီးမားက်ယ္ေျပာသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား (ရုိဟင္ဂ်ာၿမိဳ႕ရြာ မ်ားဟု အဓိပၸါယ္ရ) ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားတြင္ ေနထုိင္ရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး တစ္သန္းေက်ာ္ ေနထုိင္ေနရေသာ ဆုိးရြားသည့္ ဘဝအေျခအေန မ်ားအေပၚ မၾကာမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနအေပၚ အာရုံစုိက္လာမိ ၾကေစရန္။

၄။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ဦးေဆာင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္မႈကုိ အဆုံးသတ္ေရးသည္ ပထမ ဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစုိးရ သိသာ ထင္ရွားေစေအာင္ သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ားကုိ တင္ျပရန္။

၅။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ထူေထာင္ရာတြင္ အႀကီးမားဆုံး အတားအဆီးႀကီး ျဖစ္သည့္ "လူမ်ဳိးစုကုိယ္ပုိင္ အမွတ္အသားေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုကုိ ဆက္လက္ ဖ်က္ဆီးေနျခင္း" ကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာဒီမုိကရက္ မ်ားကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေပးႏုိင္မည့္ အေရးပါ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အႀကံဉာဏ္ မ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္း စဥ္းစား အေျဖရွာေပးၾကရန္။

ကြန္ဖရင့္ အစီအစဥ္

ကြန္ဖရင့္ လက္ခံက်င္းပသူ၏ ႀကဳိဆုိျခင္း (နံနက္ ၈.၃၀ နာရီ - ၈.၃၅ နာရီ)

ပါေမာကၡ Barbara Harriss – White (ပူးတြဲ စီစဥ္သူ၊ SARC, ဝုဖ္ဆင္ေကာလိပ္)

အဖြင့္အမွာစကား (နံနက္ ၈.၃၅ နာရီ - ၈ ၄၀ နာရီ)

ေဒါက္တာ ေမာင္ဇာနည္ (သုေတသန ဆရာ၊ The Sleuk Rith Institute, Cambodia ႏွင့္ "ဗမာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဘာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သနည္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲ တာေရာ ဟုတ္ပါ႔မလား" အမည္ရ စာအုပ္ကုိ ေရးသား ေနသူ, Forthcoming, Yale University Press)

ပထမ နံနက္ပုိင္း အစီအစဥ္ (နံနက္ ၈:၄၀ နာရီ - ၉:၂၅ နာရီ ။ ေဟာေျပာသူ တစ္ဦးလွ်င္ ဆယ္မိနစ္။ အေမးအေျဖ အတြက္ ၁၅ မိနစ္)

"သမုိင္း ႏွင့္ လူမ်ိဳး အမွတ္အသား ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရး"

သဘာပတိ: ပါေမာကၡ Barbara Harrell-Bond (တည္ေထာင္သူ၊ ဒုကၡသည္ေရးရာ ေလ့လာေရး ဗဟုိဌာန၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသုိလ္ ႏွင့္ ဒါရုိက္တာ၊ ဖာဟာမူ ဒုကၡသည္ အစီအစဥ္၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္။)

ေဒၚခင္လွ (ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းဆရာမေဟာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္)
"ျမန္မာျပည္ ရုိဟင္ဂ်ာဘဝအေၾကာင္း"

ပါေမာကၡ Michael W. Charney (ပါေမာကၡ၊ အာရွ ႏွင့္ စစ္တပ္ သမုိင္း၊ သမုိင္းဌာန၊ အေရွ႕တုိင္းနွင့္ အာဖရိက ေလ့လာေရးွ (SOAS)၊ လန္ဒန္တကၠသုိလ္)
"၁၄ ရာစုမွ စတင္ခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း : ပါဝင္မႈမွာသည္ အစြန္းေပၚျခင္း ႏွင့္ ပထုတ္ခံရမႈ"

ေမာင္ဘုိဘုိ (ျမန္မာ Ph.D. ေက်ာင္းသား၊ သမုိင္းဌာန၊ SOAS)
"ဗမာျပည္ အစုိးရ တရားဝင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား အေပၚ အေျခခံေသာ ရခုိင္ျပည္တြင္း ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစု အမွတ္အသားႏွင့္ တည္ရွိမႈ"

ဒုတိယ နံနက္ပုိင္း အစီအစဥ္ (နံနက္ ၉ : ၃၀ နာရီ - ၁၀ : ၁၅ နာရီ။ ေဟာေျပာသူ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀ မိနစ္စီ ႏွင့္ အေမးအေျဖ ၁၅ မိနစ္)

အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈ ႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း


သဘာပတိ - ပါေမာကၡ Shapan Adnan (တြဲဖက္၊ ေခတ္ျပိဳင္ ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္ (ႏွင့္) တြဲဖက္ ပါေမာကၡေဟာင္း၊ စကၤာပူ တကၠသုိလ္ လူမႈေဗဒ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပါေမာကၡ၊ စစ္တေကာင္း တကၠသုိလ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္။)

Dr. S. Saad Mahmood, (MD၊ ကထိက၊ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ေဆးေက်ာင္း၊ ေဘာ့စတြန္၊ ယူအက္စ္ေအ၊)
"ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး အေျခအေန: ဟားဗတ္ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား"

Dr Ambia Perveen (MD, ကေလး ေရာဂါကု ဆရာဝန္၊ ဆန္႔ခ္ ေမရီယိန္း ေဆးရုံ၊ ဒူအာရင္ၿမဳိ႕၊ ဂ်ာမဏီ။ ဥေရာပ ရုိဟင္ဂ်ာေကာင္စီမွ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ)
"ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ျမန္မာျပည္၏ ျငင္းပယ္မႈ"

Matthew Smith (အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ၊ အခြင့္အေရး အားျဖည့္ ကာကြယ္မႈ or Fortify Rights)
"ရခုိင္ျပည္တြင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မႈခင္းမ်ား၊ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ား " (ကြန္ဖရင့္အတြက္ ႀကိဳတင္ မွတ္တမ္းတင္ ရုိက္ကူးထားေသာ တင္ျပမႈ ျဖစ္ပါသည္။)

လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ ေသာက္ခ်ိန္ (နံနက္ ၁၀:၁၅ နာရီ - ၁၀:၄၅ နာရီ)

တတိယ နံနက္ပုိင္း အစီအစဥ္ (နံနက္ ၁၀:၄၅ နာရီ - ၁၁:၃၀ နာရီ။ ေဟာေျပာသူ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀ မိနစ္။ အေမးအေျဖ ၁၅ မိနစ္)

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာျပည္၏ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
သဘာပတိ - ပါေမာကၡ Daniel Feierstein (လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ ဆုိင္ရာ နုိင္ငံတကာ ပညာရ်င္မ်ားအဖြဲ႕, ဥကၠဌေဟာင္း၊ (၂၀၁၃ -၂၀၁၅)။ ဒါရုိက္တာ၊ စင္ထရုိ ဒီ အက္စတူဒီယုိစ္ ဆုိဘာ၊ အာဂ်င္တီနား အမ်ဳိးသား တကၠသုိလ္။ Genocide AS Social Practice: Reorganizing Society Under the Nazis and Argentina's Military Tuntas (Rutgers University Press, 2014) စာအုပ္ကုိ ေရးသားသူ။)

ေဒါက္တာ Nancy Hudson-Rodd (ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆရာ၊ တက္စေမးနီးယား အာရွ အင္စတီက်ဳ၊ ၾသစေတးလ်။
"ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ: ဗမာျပည္၏ ျပည္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ"

ပါေမာကၡ Penny Green ႏွင့္ Dr Thomas MacManus ( ျမန္မာျပည္မွ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အျမစ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္းမႈ ဟူသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာကုိ ပူးတြဲ ေရးသားခဲ့သူမ်ား။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္က က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားကုိ ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ လန္ဒန္ ကြင္းေမရီ တကၠသုိလ္)
"ျမန္မာျပည္မွ အျမစ္ျဖတ္ေျခမႈန္းမႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္မႈ" 

ေဒါက္တာ ေမာင္ဇာနည္ (ပစိဖိတ္ ဥပေဒႏွင့္ ေပၚလစီ ဂ်ာနယ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္က ေဖာ္ျပေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း တေျမ႕ေျမ႕ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုအား အျမစ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္းမႈ စာတမ္းအား အဲလစ္ေကာင္လီ ႏွင့္အတူ ပူးတြဲေရးသားသူ)
"တေျမ႕ေျမ႕ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုအား အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းမႈ"

အဓိက မိန္႔ခြန္း (နံနက္ ၁၁:၃၀ နာရီ - ၁၂:၃၀ နာရီ) -- (မိနစ္ ၃၀ ၾကာ မိန္႔ခြန္း ႏွင့္ အေမးအေျဖ ၁၅ မိနစ္)

သဘာပတိ - ပါေမာကၡ Barbara Harriss-White

"ရုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အသံကုိ ကမၻာက ဘာေၾကာင့္ မျဖစ္မေန နားေထာင္ရမယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း"
ေဟာေျပာသူ - ပါေမာကၡ Gayatri Chakravorty Spivak
(တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡ၊ ႏႈိင္းရ စာေပႏွင့္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္၊ ကုိလံဘီယာ တကၠသိုလ္၊ ကုိလုိနီေခတ္ေနာက္ပုိင္း aလ့လာမႈမ်ားကုိ တည္ေထာင္သူ အဖြဲ႕ဝင္တဦး)

ေန႔လည္စာ၊ Haldane ခန္းမ၊ ဝုဖ္ဆင္ေကာလိပ္ (ေန႔လည္ ၁၂:၁၅ နာရီ - ၁:၁၅ နာရီ)

ပထမ ေန႔လည္ပုိင္း အစီအစဥ္ (ေန႔လည္ ၁:၁၅ နာရီ - ၁:၂၅ နာရီ)

"ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းမွ်ဥ္းၿပီး လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ"
၁၉၉၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေဘာဂေဗဒဆုိင္ရာ ႏုိဘဲလ္ဆုရွင္ Amartya Sen -- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလက ဟားဗတ္တြင္ ရုိက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယို

(ေသာမတ္စ္ ဒဗလ်ဴ လာမြန္႔ တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡ ႏွင့္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္ ဒႆနိကႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡ)

ဒုတိယ ေန႔လည္ပုိင္း အထူး အစီအစဥ္ (ေန႔လည္ ၁:၂၅ နာရီ - ၂:၁၀ နာရီ။ ၂၀ မိနစ္ စားပြဲဝုိင္း ေဆြးေႏြးမႈ။ အေမးအေျဖ- ၂၅ မိနစ္)

"အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းမႈ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈ: ကုလသမဂၢ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ၏ လူမႈေဗဒ"

သဘာပတိ - ပါေမာကၡ Penny Green ( ဥပေဒ ႏွင့္ ကလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဆုိင္ရာ ပါေမာကၡ။ ဒါရုိက္တာ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္က က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈခင္း သုေတသန အဖြဲ႕၊ ကြင္းေမရီ တကၠသုိလ္၊ လန္ဒန္)

ပါေမာကၡ Daniel Feierstein (လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ နုိင္ငံတကာ ပညာရ်င္မ်ားအဖြဲ႕ ဥကၠဌေဟာင္း၊ (၂၀၁၃ -၂၀၁၅)။ ဒါရုိက္တာ၊ စင္ထရုိ ဒီ အက္စတူဒီယုိစ္ ဆုိဘာ၊ အာဂ်င္တီနား အမ်ဳိးသားတကၠသုိလ္။ Genocide AS Social Practice: Reorganizing Society Under the Nazis and Argentina's Military Tuntas (Rutgers University Press, 2014)စာအုပ္ကုိ ေရးသားသူ။)

Tomas Ojea Quintana or Mr ကင္တာနား (လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေန ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေန ဆုိင္ရာ အထူး တာဝန္ ေပးအပ္ခံရေသာ ကုလ ကုိယ္စားလွယ္ (၂၀၀၈-၂၀၁၄))

တတိယ ေန႔လည္ပုိင္း အစီအစဥ္ (ေန႔လည္ ၂:၁၅ နာရီ - ၃:၀၀ နာရီ ။ ၁၅ မိနစ္တာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။)

"ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္ အေရးယူမႈ၊ ျပင္ပ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား"

သဘာပတိ - ေဒါက္တာ ေမာင္ဇာနည္ (Sleuk Rith Institute, ကေမၻာဒီးယား)

ပါေမာကၡ Shapan Adnan (တြဲဖက္၊ ေခတ္ျပိဳင္ ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္ (ႏွင့္) တြဲဖက္ပါေမာကၡေဟာင္း၊ စကၤာပူတကၠသုိလ္ လူမႈေဗဒဘာသာရပ္ႏွင့္ ပါေမာကၡ၊ စစ္တေကာင္းတကၠသုိလ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္။)

အဇေရး မုိဟာမက္ အာမင္ (ေရွ႕ေနႏွင့္ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး သုေတသန ဗဟုိႏွင့္ ျမွင့္တင္မႈ (CENTHRA)၊ မေလးရွား)

Dr Azeem Ibrahim (ရုိသာမီယာ အေမရိကန္ အင္စတီက်ဳ ဖဲလုိး၊ ေအာက္စဖုိ႔ တကၠသုိလ္။ The rohingyas: Inside Myanmar's Hidden Genocide (Hurst, 2016) ကုိစာအုပ္ ေရးသားသူ)

ကာ္ဖီ၊လက္ဘက္ရည္ သုံးေဆာင္ခ်ိန္ (ေန႔လည္ ၃:၀၀ နာရီ - ၃:၃၀ နာရီ)

ပါေမာကၡ Maya Tudor မွ အထူးတင္ဆက္ျခင္း (ေန႔လည္ ၃:၀၀ နာရီ - ၃:၄၅ နာရီ)

"ႏႈိင္းရ တုိင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားဝါဒမ်ားအေပၚ ျပန္လွန္သုံးသပ္ျခင္း"

(တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္အမ်ားျပည္သူေပၚလစီ ဌာန၊ ဘလဗက္နစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေက်ာင္း၊ ေအာက္စဖုိ႔တကၠသုိလ္၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ကာတာစင္တာတြင္ ႏို္င္ငံတကာေလ့လာသူ)ေနာက္ဆုံး ေန႔လည္ပုိင္း နိဂုံးအစီအစဥ္ ( ေန႔လည္ ၃:၄၅ နာရီ - ၄:၃၀ နာရီ)

"ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ဖိႏွိပ္မႈ အဆုံးသတ္ေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ဘာေတြ လုပ္ေပးႏုိင္သလဲ"
သဘာပတိ - Mark Farmaner (ဒါရုိက္တာ၊ ဘာမားကမ္ပိန္း - ယူေက Burma Campaign UK)

႐ို ေရႊေမာင္ Former MP (USDP) via Skype from USA

ရုိ ထြန္းခင္ (ဥကၠဌ၊ ဗမာရုိဟင္ဂ်ာအစည္းအရုံး၊ ယူေက)

ႏူရူးအစၥလာမ္ (ရုိဟင္ဂ်ာေရွ႕ေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ၊ ယူေက)

ေဒါက္တာလွေက်ာ္ (ရုိဟင္ဂ်ာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ၊ ဥေရာပ ရုိဟင္ဂ်ာေကာင္စီ)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus