ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

Civil Rights Movement: လူ႔အခြင့္ေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္

လူ႔အခြင့္ေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုသူမ်ား ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမို ေပၚေပါက္လာျခင္း အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ Civil Rights Movement အဖြဲ႔မွာ အထူး၀မ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး Human Rights ႏွင့္ Civil Rights ဟူသည္ အသြင္ သ႑ာန္အားျဖင့္ တူညီဟန္ ရွိေသာလည္း အနက္သေဘာမွာ ကြဲျပားလွ်က္ ရွိသည္။ Human Rights ဟူသည္ လူ သား တို႔၏ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံရျခင္းအား ခုခံကာကြယ္ျခင္း သေဘာကို ေဆာင္၍- Civil Rights ဟူသည္ လူအတန္းအစား ခြဲျခားခံရျခင္းအား ခုခံကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အတြင္း ျဖစ္ေနေသာ - အင္း၀ အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ ကိစၥ အပါအ၀င္- ျဖစ္ရပ္မ်ား အေပၚ မ်က္ေျချပတ္ျခင္း မရွိပါ။ လူသား အခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement အေနျဖင့္ စက္ဆုတ္မုန္းတီးပါသည္။ သို႔အတြက္ - လူသားခ်င္း ကူညီေစာင္မေသာ သတင္းေထာက္ ပုဂၢိဳလ္ျဖင့္ ၀န္းရံၾကေသာ သူတို႔အားလည္း ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး အတြက္ ဂုဏ္ယူပါသည္။

ထိုျဖင့္ တစ္ဆက္တည္းပင္- လူ႔အခြင့္အေရး ခုခံကာကြယ္သူမ်ား အေနျဖင့္ - လူမ်ိဳးေရးဆန္ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားမွ ကင္းရွင္းေစရန္ သတိႀကီးစြာ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ မိမိတို႔၏ အႏိုင္ယူလိုေဇာျဖင့္- စိတ္လိုက္မာန္ပါမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္- လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အသံုးခ် လိုသူမ်ား၏ ပေရာဂမ်ားလည္း ပူးကပ္သြားႏုိင္သည္- ဆိုျခင္းအား ဆင္ျခင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ Civil Rights Movement အေနျဖင့္ လူတန္းစား မခြဲ မ်က္ႏွာမလိုက္ - သမ မွ်တ ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္မႈ မွန္သမွ်အား ေထာက္ခံအားေပးလွ်က္ ရွိေသာ္လည္း - အကယ္၍ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ လူတန္းစား ခြဲျခားမႈမ်ား ပတ္သက္လာခဲ့ေသာ္ - ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေခါင္းစီးျဖစ္ေသာ Civil Rihgts ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္လာ၍- လူတန္းစား ခြဲခံရေသာ ဘက္မွသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ရပ္တည္ရမည္ - ျဖစ္သည္ဟုလည္း အသိေပးလိုပါသည္။

တရားမွ်တေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ၀န္ေဆာင္မ်ား၊ လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ား- တရားမွ်တမႈကို ပိုမို၍ ဖန္တီးႏိုင္ၾကပါေစ ဟု လည္း ဆႏၵျပဳပါသည္။


မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus