ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခိုင္အေရး မီဒီယာ ဘက္လိုက္မႈ Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) က သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာပို႔


ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ မီဒီယာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) က ရခိုင္အေရးတြင္ လူမ်ိဳး ဘာသာခြဲျခားမႈ၊ လူမ်ိဳး ဘာသာကြဲ မုန္းတီးမႈႏွင့္ အမုန္းပြားမႈျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေရးသား ျခင္းမ်ားကို ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရအရာရွိအခ်ိဳ႕က ျပဳလုပ္ေနျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတေစာင္ ယေန႔ေပးပို႕ခဲ့သည္။ ထို႕သို႕ အစြန္းေရာက္အျမင္မ်ားေၾကာင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ပြားေစ သည္ဟု ေျပာမရေသာ္လည္း ပဋိပကၡႏွင့္ သေဘာကြဲျပားျခင္းမ်ားအား ပိုနက္႐ိႈင္းေစေသာ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈမ်ားကို အားေပးရာေရာက္သည့္အျပင္ မသိနားမလည္မႈ၊ ယုံမွတ္မွားမႈမ်ားကို မီးထိုးေပးရာေရာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ က်င့္ဝတ္သိကာၡႏွင့္ ညီေသာ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ လူမ်ိဳး ဘာသာ ခြဲျခားမႈမ်ားကို တားဆီးဆန္႕က်င္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

Read the statement here

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus