ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲမွ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအထြန္းေခ်က ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြညွစ္
RB News
13.5.2015

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိင္လက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲ၊ ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိၿပီး၊ ရခုိင္ႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိး ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္စု ျဖစ္ေသာ္လည္း ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ရခုိင့္ တပ္မေတာ္ (AA) ၏ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တပ္သား စည္းရုံးေရး တာ၀န္ခံ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ နံ႔သာေတာင္ ရြာသား ဦးအထြန္းေခ်သည္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသသဖြယ္ ဧကရာဇ္ တစ္ဦးကဲ့သုိ႔ ဗုိလ္က် စုိးမုိး၍ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎၏ စာေရး ျဖစ္သူ ဦးသူရိန္မုိးေက်ာ္သည္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျမဲတေစ ရုိင္းပ်စြာ ဆက္ဆံျခင္း၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ ခြဲျခား ဆက္ဆံ၍ ရန္ရွာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည့္အျပင္ လက္ထပ္ခြင့္မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ မလုိလားအပ္သည့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရုိင္းပ်စြာ စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ား စိတ္ပ်က္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီခန္႔တြင္ နံ႔သာေတာင္ ေက်းရြာမွ ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္ႏွင့္ ဦးေနာ္ဇိရ္အာမတ္ တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ား ရုတ္တရက္ မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ မီးေလာင္ကၽြမ္း ခဲ့ရျခင္းမွာ ညအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္မ်ား လာေရာက္၍ အပူရလွ်င္ မီးေလာင္ေစႏုိင္သည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္ ေခါင္မုိးေပၚသုိ႔ ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီး၊ ထုိဓာတုပစၥည္းမ်ား နံနက္ ေနေရာင္ျခည္ ရသည့္အခါ တေျဖးေျဖး အပူရွိန္ ရလာၿပီး မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယုံၾကည္ေနၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ား ထံမွ အလားတူ ဓာတုပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ သာဓက ေျမာက္ျမားစြာ ရွိခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္ခံရၿပီး မီးေလာင္ ဆုံးရႈံးသူမ်ားကုိ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအထြန္းေခ်က ကူညီရမည့္ အစား ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ဦးအထြန္းေခ်သည္ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲ မ်ားသုိ႔ လာဘ္ေငြေပးရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ဆုိကာ ပုဇြန္ကန္ တစ္ဧကလွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာေငြ ၆၀၀၀ စီ ေပးသြင္းရမည္ဟု အသိေပးကာ တာကာေငြ ၄၀၀၀ စီကုိ ပထမ အရစ္အျဖစ္ ေကာက္ခံခဲ့ရာ ၿပီးစီးလု နီးပါး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ပုဇြန္ကန္ ဧကေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ေဒသခံမ်ားက ဦးအထြန္းေခ်သည္ အစုိးရ အရာရွိမ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ကာ ေငြေၾကး ေကာက္ခံ၍ ရခုိင့္တပ္မေတာ္ (AA) ကုိ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ ေနၾကသည္။

ပုဇြန္ကန္ တစ္ဧကအတြက္ ပထမ အရစ္ အျဖစ္ တာကာေငြ ၄၀၀၀ စီ ေပးရသူ အခ်ဳိ႕မွာ -- 

နံ႔သာေတာင္ ေက်းရြာမွ --

(၁) ဦးအာရာဖတ္ (ဘ) ဦးမာဘူရာမန္
(၂) ဦးႏူရ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးဟာလာဖူးတူ
(၃) ဦးအာတိခ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာေလာမ္
(၄) ဦးမာမတ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးေကာ္ဘိရ္ရာမန္
(၅) ဦးေရာ္ရွိဒုလႅာ (ဘ) ဦးအဘူဆီဒိတ္
(၆) ဦးေဆာ္ဒူေရာန္ (ဘ) ဦးဂူရာမ်ာ
(၇) ဦးအဒူမာလဲတ္
(၈) ဦးအာေလာမ္
(၉) ဦးဟာမိတ္ဟူေဆာင္း

လက္ဖြဲ႔က် ေက်းရြာမွ -- 

(၁) ဦးေဆာ္ဒုလ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးေကာ္ဘိရ္ရာမန္
(၂) ဦးဇာေဖာရ္ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္
(၃) ဦးယာဟာယာ (ဘ) ဦးေဖရုစ္
(၄) ဦးအာဘူလ္ကာဆိမ္း (ဘ) ဦးနာဇိရ္ဟူစိန္း
(၅) ဦးတာရဲခ္ (ဘ) ဦးအဒူဆူဗာန္
(၆) ဦးေဆြတာေမာတ္

ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာအုပ္စု (အလယ္၊ အေရွ႕၊ အေနာက္ ေက်းရြာမ်ားမွ) –

(၁) ဦးအာရ္ဖာတ္ (ဘ) ဦးဇာေဖာရ္
(၂) ဦးဟာလဲတ္ (ဘ) ဦးေနာ္မာန္
(၃) ဦးရွာကဲရ္အလီ (ဘ) ဦးေအာ္လီဆာန္
(၄) ဦးမာမတ္ဒုလ္ေဟာက္
(၅) ဦးေဆာ္ေယာတ္ဆလာမ္
(၆) ဦးအာေလာမ္ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus