ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ကုိ ၀င္ခြင့္ျပဳရန္လုိထြန္းခင္
RB News
12.7.2017

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ၾကီး အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳရမည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီက အဖိႏွိပ္ခံ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕တစ္ရပ္အား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္အင္အားသုံးကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ ပိတ္ဆို႔ျခင္းခံထားရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားအစုအေဝးမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းမ်ား က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား၊ မီးေလာင္တိုက္သြင္းမႈမ်ား ႏွင့္ အစုအျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၎ရက္စက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအား ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ ထားခဲ့ၾကသည္။ မ်ားစြာေသာ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ရွင္သန္ေန ထိုင္ေရးအတြက္ အားကိုးအားထား ျပဳေနရသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားသည္ လုံးဝနီးပါး ရပ္တန္႕ခဲ့ ရသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဦးေရ ၇၅,၀၀၀ ထက္ပိုေသာအေရအတြက္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွတဆင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရၿပီး၊ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခြဲ ႏွစ္ခု၏ အရာရွိမ်ား၏အဆိုအရ ႐ိုဟင္ဂ်ာဦးေရတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ 

ကေလးသူငယ္မ်ားကိုပင္ အလြတ္မေပးခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ၎တို႔က ကၽြန္ေတာ့္အား ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အရွင္လိုက္ မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမ်ား၊ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမ်ား၊ ဓါးခုတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႀကီးေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအေၾကာင္း အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည့္အတိုင္း မ်ားမၾကာမီက ကၽြန္ေတာ့္၏ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ BROUK မွ အေထာက္အထားမ်ားကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မႈခင္းေဆးပညာအရ စစ္ေဆးသုံးသပ္ထားသည့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ပါဝင္သည္။ျမန္မာ့လုံျခဳံေရးတပ္မ်ား၏ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ မီး႐ိႈ႕ျခင္းတို႕ခံခဲ့ရသည္ဟု သက္ေသခံၾကသည့္ ကေလးမ်ား၌ တိုက္႐ိုက္ပစ္ခတ္ျခင္း ခံရသည့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

၎အေထာက္အထားမ်ားအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိျပီး၊ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ထိုက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။

လူအမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အရပ္သားအစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အကယ္၍ စစ္တပ္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိျဖစ္လင့္ကစား၊ သူမအေနျဖင့္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စံႏႈန္းတို႔အား အသုံးျပဳကာ စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဖိအားေပးႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္တပ္၏ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအား ေမွးမွိန္ေအာင္ျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပစ္မႈမ်ားအား တရားနည္းလမ္းက်က် စုံစမ္းစစ္ေဆးမည့္အေရးကို လက္မခံဘဲ ျငင္းဆန္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွစနစ္တက် က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အိမ္ရာဖ်က္ဆီးမႈမ်ား၊ လူအစုအၿပဳံလိုက္ ေနအိမ္စြန္႔ခြာ ကစဥ့္ကလ်ားထြက္ေျပးေစမႈမ်ား၏ အေထာက္အထားမ်ားရွိေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္လက ဘီဘီစီသတင္းဌာန Fergal Keane က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အင္တာဗ်ဴးခဲ့ရာတြင္၊ ျဖစ္ခဲ့သမွ်တို႔သည္ မ်ိဳးသုဥ္းသန္႔စင္မႈ မဟုတ္ေၾကာင္း သူမအေနျဖင့္ ယုံၾကည္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားသည္ အသစ္ေတာ့ျဖင့္မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္ စစ္တပ္၏ ရက္စက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကခံစားရလ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသးခင္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္းစစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ၎ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုလည္း အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕က စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔အား ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး၊ သူမ၏ အစိုးရအဖြဲ႔သည္လည္း အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံတြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမင္သာလ်က္ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာဆိုေနခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တင္မူ သူမသည္ ေရြးခ်ယ္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည္။ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူနည္းစုမ်ားသည္ အတိဒုကၡ ဆက္လက္ ခံစားရမည့္အေၾကာင္း သတင္းစကားပါးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မတရားသတ္ျဖတ္ညွင္းဆဲမႈမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတိုင္းအနာဂတ္တြင္လည္း ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္သည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏လုပ္ရပ္သည္ သတ္ျဖတ္ညဥ္းဆဲခံရသူမ်ားႏွင့္ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား ခံစားခဲ့ရသည့္ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္ခံစားမႈဒဏ္မ်ားအား ထပ္မံေစာ္ကားသည့္ပမာ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ ဒဏ္ခံရသူမ်ားမွာ ၎တို႔မည္သို႔မည္ပုံ ခံစားခဲ့ရပုံတို႔ကို ကၽြန္ေတာ့္အား ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔အား ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုပ္ရပ္သည္ မတရားျပဳခံရသည့္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား လုယက္ ဓားျပတိုက္သည့္ပမာ ျဖစ္ၿပီး၊ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အမွန္တရားမ်ားအား ဖုံးကြယ္ထားသည့္ပမာျဖစ္ကာ သတ္ျဖတ္က်ဴးလြန္ႏွိပ္စက္ညဥ္းပန္းရာ၌ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား အေရးယူႏိုင္မည့္ေန႔သည္ အေဝးသို႔ ပုိမိုေရာက္ရွိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အားေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအား ဆက္လက္ တားဆီးမည္ ဆိုပါကလည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအား မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔အား ၎တို႕၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဝင္ခြင့္ျပဳသင့္သည္။

အကယ္၍ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ခြင့္မျပဳပါက၊ သူမသည္တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္သိတတ္မႈတို႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အ ၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳး၌ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေရြးခ်ယ္ရန္လမ္းႏွစ္သြယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ကာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အေပၚစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို လုံးဝရပ္တန္႔ေစရန္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားစနစ္တက် ေခ်မႈန္းခံေနရျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ေနရသည့္တိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ယခင္မူဝါဒအတိုင္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရုံေဖာ္ျပၿပီး မည္သည့္အေရးယူမႈမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိ အသာအယာ ထိုင္လွ်က္သာ ရွိေနရန္ပင္ျဖစ္သည္။

ဦးထြန္းခင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ျမန္မာရုိဟင္ဂ်ာအသင္း (BROUK) ၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus