ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား အျပည့္အ၀ ထုတ္မေပးဘဲ ျဖတ္ယူခဲ့သည့္ ေက်ာက္ျဖဴသားေသကံ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တုိင္ၾကား

ေက်ာ္စုိး
Rohingya Today
8.12.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴသားေသကံေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့စဥ္ အျပည့္အ၀ မေပးဘဲ ျဖတ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အေၾကာင္းကိစၥ အ၀၀တြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္၊ ႏုိ႔တုိက္မိခင္ စသည္တုိ႔အတြက္ ခ်ေပးေလ့ရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ေပးရသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကုိ ရုံးစာေရး၊ ေက်းရြာစာေရး၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေခါင္းပုံျဖတ္စားေနသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တုိင္တန္းေသာ္လည္း အေရးယူျခင္း မျပဳသည့္အျပင္ ေခၚယူဆုံးမျခင္းပင္ မရွိဟု ေဒသခံမ်ားက Rohingya Today သုိ႔ေျပာပါသည္။

ေက်ာက္ျဖဴသားေသကံေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေကထြန္းသည္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔က ကုိယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ႏုိ႔တုိက္မိခင္ ၁၂၀ ဦးေက်ာ္၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ ထုတ္မေပးဘဲ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၄၀၀၀၀ မွ ၆၅၀၀၀ အထိသာ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ မဂ်ႏၷတာရာ (ဘ) ဦးမုိဟမၼဒ္အယုဘ္ ကုိ စာရင္းေရာက္ရွိျခင္း မရွိဟုဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀ သာ ထုတ္ေပး၍ က်န္ေငြမ်ားကုိ ေခါင္းပုံျဖတ္စားခဲ့သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေကထြန္းက ေခါင္းပုံျဖတ္စားေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဂ်ႏၷတာရာ၊ မဟုဆိန္းနားရားေဘဂြမ္ (ဘ) ဦးအဘူဘကၠရ္ဆိဒၵိက္ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္)၊ မႏူရ္ခုိက္ဒါ (ဘ) ဦးဆယိဒ္ဟုဆိန္း (အသက္ ၂၃ ႏွစ္)၊ မအာေယရွား (ဘ) ဦးရွဖိအူလႅာ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္) မဆားဂ်ိဒါး (ဘ) ဦးမုိဟမၼဒ္ဆိဒၵိက္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္)၊ မႏူရ္ေဘဂြမ္ (ဘ) ဦးမုိဟမၼဒ္အာမီးန္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္)၊ မေဆးႏုိး၀ါရား (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဘရွားရွိ (အသက္ ၁၉ ႏွစ္) တုိ႔ အပါအ၀င္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူ ၅၀ ဦးခန္႔က ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ တုိင္တန္းခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္တန္းခံရသူက ဒု-ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ တူေတာ္စပ္ေသာေၾကာင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိဟု ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ တုိင္တန္းသူမ်ားက လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ရုံးသုိ႔ တုိင္စာပုိ႔ခဲ့ရာ အထက္လူႀကီးမ်ားက တုိင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးၿပီးတင္ျပရန္ ညြန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္တန္းသူမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံစစ္ေဆးေမးျမန္းရန္ အတြက္ ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ လာေရာက္ရန္ ခ်ိန္းဆုိခဲ့ရာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ႏုိ႔တုိက္မိခင္ ၄၀ ဦး ေက်ာ္တုိ႔ကုိ ေတြ႔ဆုံျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ တစ္ေနကုန္ ထုိင္ေစာင့္ခုိင္းၿပီးေနာက္ မနက္ျဖန္လာပါဟု ေျပာဆုိသျဖင့္ အခ်ိန္လြန္သြားေၾကာင့္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္မရဘဲ တည္းခုိးခန္း၌ ညအိပ္ခဲ့ရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕ကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus