ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အစၥလာမ္ ဘာသာသည္ ဂ်ာမန္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းအား ၿခိမ္းေျခာက္ ေနသလား

(ဓါတ္ပုံ - Jens Schlueter/Getty Images)


မင္းသိန္း
RB News
17.12.2014

အေရွ႕ဘာလင္းႏွင့္ အေနာက္ဘာလင္း ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ လူထု လႈပ္ရွားမႈတြင္ အခရာ က်ခဲ့ေသာ ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံ Dresden ၿမိဳ႕အတြင္း ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ ဥေရာပ အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီ မ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အေနာက္ ကမၻာ အတြင္း အစၥလာမ္ ဘာသာ ရိွေနျခင္းအား ဆန္႔က်င္ေသာ PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈအား လက္ယာ အစြန္းေရာက္ ပါတီ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ AfD (Alternative for Germany) ပါတီမွ ဦးေဆာင္ ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပါတီသည္ ဥေရာပ နိုင္ငံမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္းအား ဆန္႔က်င္ေသာ ဂ်ာမန္ လက္ယာစြန္း ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (PEGIDA) လုပ္ရွားမႈအား ဆန္႔က်င္ေသာ တန္ျပန္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈ မ်ားလည္း ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ရိွေနသည္။

ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံ အႀကီးအကဲ အန္ဂ်လာမာခဲလ္လည္း အစၥလာမ္ သာသနာ အေပၚ မုန္းတီးမႈ မ်ားႏွင့္ အျခား ဘာသာတရားမ်ား အေပၚ မုန္းတီးမႈမ်ား အတြက္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံ အတြင္း ေနရာမရွိဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံ အတြင္း ဟစ္တလာ၏ Nazi ပါတီ က်ဆံုးသြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသား အစြန္းေရာက္ ၀ါဒီမ်ား ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဂ်ာမန္ ႏုိင္ငံေရး အတြင္း ေခါင္းေထာင္ လာႏုိင္ရန္ ႀကဳိးစားေန ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ AfD ပါတီသည္ အမ်ိဳးသား အစြန္းေရာက္ ၀ါဒ ပံုစံသစ္ျဖင့္ ဂ်ာမန္ ႏုိင္ငံေရး အတြင္း ထိုးေဖါက္ ၀င္ေရာက္ လာေသာ ပါတီ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံ အတြင္း ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ား အျဖစ္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ၀င္ေရာက္ လာၿပီး ဂ်ာမန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း အစၥလာမ္ အယူ၀ါဒမ်ား လႊမ္းမိုး လာမည္ကို စိုးရိမ္သည္ဟု PEGIDA မ်ားက အေၾကာင္းျပ ၾကသည္။ ဂ်ာမန္ ႏုိင္ငံေရး ပညာရွင္ မ်ားမွလည္း PEGIDA မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ အေျခအျမစ္ မရိွေၾကာင္း အေထာက္ အထား ခိုင္လံုစြာျဖင့္ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ ၾကသည္။ 

ကမၻာ တစ္၀န္းလံုးတြင္ Refugee ေပါင္း သန္း(၅၀) ေက်ာ္ခန္႔ ရိွေနသည္။ အဆိုပါ လူဦးေရ၏ (၈၀)% ေက်ာ္သည္ ခ်မ္းသာေသာ တတိယ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ခိုလႈံ ေနထိုင္ ေနၾကျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပသနာ ျဖစ္ေနေသာ နိုင္ငံ မ်ား၏ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရိွ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ခိုလံႈ ေနထိုင္ ေနၾကရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ Refugee အမ်ားဆံုး လက္ခံ ထားေသာ (၅) ႏုိင္ငံမွာ......(၁) ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံ Refugee (၁၆၀၀၀၀၀)၊ (၂) အီရန္ႏုိင္ငံ (၈၅၇၄၀၀) ၊ (၃) လစ္ဘႏြန္ (၈၅၆၅၀၀)၊ (၄) ေဂ်ာ္ဒန္ (၆၄၁၉၀၀)၊ (၅) တူရကီ (၆၀၉၉၀၀) ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံ အတြင္း (၂၀၁၄ ခု ၾသဂုတ္လ) အထိ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံထားသူ စာရင္းမွာ (၁၅၈၀၀၀) ခန္႔သာ ရိွသည္။ အဆိုပါ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံထား သူမ်ား အတြင္းမွ 1/3 ခန္႔သာ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ကို ရရိွခဲ့ ၾကသည္။ က်န္ 2/3 ခန္႔ေသာ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံထားသူ မ်ားမွာ အစိုးရ သတ္မွတ္ ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနၾကရၿပီး သတ္မွတ္ ဧရိယာ အတြင္းသာ ခရီး သြားလာခြင့္ ရၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ စာရင္း ဇယား အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ မရရိွေသးေသာ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံထား သူမ်ား အတြက္ ဂ်ာမန္ အစိုးရ၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ ယူရို (၁.၅) ဘီလီယံ ရိွခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကုန္က် စရိတ္သည္ ဂ်ာမန္ ႏုိင္ငံ၏ တစ္ႏွစ္တာ ဘတ္ဂ်က္ ကုန္က် စရိတ္၏ (၀.၄၈%) ခန္႔သာ ရိွပါသည္။ ခိုလႈံခြင့္ ရရိွၿပီး အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ား၏ အခြန္ ထမ္းေဆာင္ ထားေသာ
ေငြပမာဏမွာ ၂၀၁၃ ခု အတြင္းယူရို (၂၂) ဘီလီယံ ရိွခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး ခိုလႈံလာသူမ်ား အတြင္း က်ြမ္းက်င္ လုပ္သား အမ်ားစု ပါ၀င္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ာမန္ ႏုိင္ငံ၏ အနာဂါတ္ အတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ လာႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္ မ်ားမွ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုၾကသည္။

ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္ (၄) သန္းခန္႔ ေနထိုင္ၾကၿပီး အဆိုပါ လူဦးေရသည္ ဂ်ာမန္ တႏုိင္ငံလံုး လူဦးေရ၏ (၅%) ခန္႔သာရိွသည္။ ပညာရွင္ မ်ား၏ တြက္ဆခ်က္ အရ (၂၀၅၀) ခုႏွစ္တြင္ မြတ္စလင္ လူဦးေရသည္ ဂ်ာမန္ တႏုိင္ငံလံုး လူဦးေရ၏ (၇%) ခန္႔ ရိွလာ ႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားၾကသည္။ ဤမြတ္စလင္ လူဦးေရ တိုးပြားလာ ႏုိင္ေသာ ႏႈန္းထား သည္လည္း ဂ်ာမန္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အတြင္း သား၊သမီး ေဖြးဖြားႏႈန္း က်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ၿပိဳကြဲမႈ မ်ားျပားလာျခင္းမ်ား အေပၚတြင္ အဓိက မူတည္လ်က္ ရိွေနသည္။

အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္ ၀ါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ PEGIDA မ်ား၏ ေျပာဆိုမႈ မ်ားသည္ ယုတၱိ မရိွေသာ လိမ္လည္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ မ်ားမွ အေထာက္ အထား ခိုင္လုံစြာျဖင့္ ေထာက္ျပ ေျပာဆို ခဲ့ၾကသည္။ 

မိမိတို႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္းလည္း ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ လိုေသာ အမ်ိဳးသား အစြန္းေရာက္ မ်ားမွ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ အလက္ မ်ားအား လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားၿပီး ေျပာဆို ေနမႈမ်ားအား ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ တုန္႔ျပန္ ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသင့္ ပါသည္။ လူမ်ိဳး ဘာသာ ေပါင္းစံု စုေပါင္း ေနထိုင္ ၾကေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား အစြန္းေရာက္သူ မ်ား၏ ဦးတည္ တိုက္ခိုက္ရာသည္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ လာလွ်င္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဟိႏၵဴ  ဘာသာ၀င္ မ်ားလည္း ျဖစ္လာ ႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသား အစြန္းေရာက္ ၀ါဒ၏ ဦးတည္ရာသည္ မိမိမွလြဲ၍ အလံုးစံု ပ်က္သုန္းေရးကို ဦးတည္ ေနေသာ ၀ါဒ ျဖစ္သည္ကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ အားလံုးမွ သိရိွ နားလည္ၿပီး စုေပါင္း ကာကြယ္ တားဆီးသင့္ ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus