ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

Burmese Rohingya Organisation UK ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
16.5.2017

Burmese Rohingya Organisation UK ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

"မီး႐ိႈ႕၊ ထိုးသြင္း၊ ေသနတ္ပစ္- ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စက္စြာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား"ဟုအမည္ရသည့္ အစီရင္ခံစာ အသစ္တစ္ရပ္အား Burmese Rohingya Organisation UK မွ ယေန႔ထုတ္ ျပန္လိုက္သည္။

ကာလရွည္ၾကာ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာ့လူနည္းစု ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေန သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၉) ရက္ေန႕တြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပုံစံအသစ္တစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ရသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ လက္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ိဳးဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္န ယ္ျခားေစာင့္စခန္းသုံးခုအား လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ၊ ကိုးဦးေသဆုံးခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈအား လက္တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚစနစ္တက် စီမံထားသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ လက္တုန္႔ျပန္မႈမ်ား၌ လူသားထုတစ္ရပ္လုံးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ စနစ္တက်ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားသည့္မုဒိမ္းမႈမ်ား၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရုံးမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၃) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ "လွ်ပ္တစ္ျပက္ အစီရင္ခံစာ" ၌အက်ယ္တဝင့္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အျခားအစိုးရ လက္နက္ကိုင္အင္အားစု မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား အပါအဝင္ အရပ္သားမ်ားအားပစ္မွတ္ထားကာ စနစ္တက်စီမံထားသည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရက္စက္အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားအား ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အရပ္သားမ်ား အေပၚပစ္မွတ္ထား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား သက္ေသခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ား၏ စီစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားလည္း ၎အစီရင္ခံစာတြင္ပါသည္။ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ အသက္ (၈) ႏွစ္အရြယ္ ရွိကေလးငယ္၏ ဖခင္အားသတ္ျဖတ္ျပီးေနာက္ ထိုကေလးငယ္ရွိရာ ေနအိမ္ကိုမီး႐ိႈ႕ခဲ့သျဖင့္ ကေလးငယ္ မီးေလာင္ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာအားစီးနင္း တိုက္ခိုက္စဥ္ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ အသက္ (၁၆) ႏွစ္အရြယ္ကေလးတစ္ဦးအား အေနာက္မွ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ သည့္ အေထာက္အထားမ်ားလည္းပါဝင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြ စုေဆာင္းေရးအဖြဲ႔ (Fact Finding Mission) အား တားဆီးပိတ္ပင္ကန္႕ကြက္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ရပ္အား ခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ပါက ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျပစ္မႈမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ ခြင့္ျပဳလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ဟု ၎အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားကာ၊ အကယ္၍ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြစုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (Fact Finding Mission) အားမျဖစ္မေန တားဆီး ပိတ္ပင္ခဲ့ပါက၊ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာ အခ်က္အလက္အေထာက္ အထားမ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း၌ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ၎အစီရင္ခံစာ၌ သရုပ္ျပ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ၎အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ၎အစီရင္ခံစာတြင္အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရမွ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) အတြင္း လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့မႈ အေပၚအေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျပီး၊ အခ်က္ အလက္အေထာက္အထားမ်ားစုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာထြက္ရွိျပီးေနာက္တြင္မူ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္မပ်က္မကြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဤတစ္ၾကိမ္တြင္မူ တစ္စုံတစ္ရာလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက၊ ထိုသို႔ေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း ဆက္တိုက္ေတြ႕ၾကဳံေနရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Burmese Rohingya Organisation UK ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးထြန္းခင္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဦးထြန္းခင္ ဖုန္း-+44 7888714866 အားဆက္သြယ္ရန္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus